Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika

 • Tillstånd: Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika
 • Åtgärd: Nätverksterapi som tillägg till annan behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en liten till måttlig effekt på andelen som blir drogfria, men att det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika definieras enligt DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV alternativt definieras substansberoende och skadligt bruk enligt ICD-9 eller ICD-10.

Nätverksterapi (NT) är en insats där personer i klientens personliga sociala nätverk (familj, vänner, arbetskamrater etcetera) involveras i behandlingen i syfte att stödja ett bättre utfall för den som har missbruk eller beroende. Interventionen utgår från att social interaktion och stöd från det sociala nätverket är centralt för ett positivt behandlingsutfall och för att en individ ska kunna upphöra med sitt missbruk [1, 2].

NT är en manualbaserad modell som vilar på kognitiva, beteendeterapeutiska principer och som syftar till att använda nätverkets medlemmar som ett terapeutiskt nätverk. Det vill säga att nätverksmedlemmarna ses, inte som i familjeterapi som objekt för behandling utan som samarbetspartners för att mobilisera konstruktivt stöd och gemenskap, som har till syfte att främja drogfrihet och att klienten stannar kvar i behandling.

I en inledande fas kartläggs det sociala nätverket och (drogfria) nätverksmedlemmar som antas kunna stödja personen med missbruk eller beroende på ett konstruktivt sätt. Dessa bjuds sedan in till ett samarbete där behandlaren har rollen som aktiv teamledare [3]. Nätverksinsatserna kan variera i omfattning. Bland de studier som ingår i underlaget bedrivs insatsen i öppenvård och omfattar ungefär två sessioner per vecka under 24 veckor. Sessionerna växlar mellan att vara individuella och där nätverks-medlemmarna medverkar.

Interventionen kan delas in i tre faser. Den första fasen innebär en strukturerad kartläggning av personer i klientens sociala nätverk som kan hjälpa till att stödja personen med missbruk och beroende. Den andra fasen syftar till att bygga upp, engagera och mobilisera det sociala nätverket för att kunna utgöra ett stöd till förändring. Fas två kan även innefatta utbildnings-insatser till nätverksmedlemmarna, till exempel om droger. Under fas tre är målet att skapa goda förutsättningar för det sociala nätverket att fungera stödjande när behandlingen är avslutad [4, 5].

Vilken effekt har åtgärden?

Vid missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika ger Nätverksterapi som tillägg till annan behandling

 • en ökning av andelen negativa urinprov jämfört med sedvanlig behandling (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av Nätverksterapi på kvarstannande i behandling och etablering av nätverk.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga oönskade effekter har redovisats

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden Nätverksterapi har studerats i tre studier: en randomiserad kontrollerad studie [6], en kvasi-experimentell studie [7] och en observationsstudie utan kontrollgrupp [8], vilka tillsammans omfattar 143 personer med kokain- eller heroinmissbruk. Studierna har genomförts i USA av upphovspersonerna bakom den aktuella insatsen.

Nätverksterapi gavs som tillägg till sedvanlig behandling (läkemedelsassisterad behandling vid opioidmissbruk och sedvanlig behandling vid kokainmissbruk) i två av studierna [6, 7]. Nätverksterapi som ensam metod utvärderades i observationsstudien [8]. Nätverksterapi var effektiv när det gäller att få personer att upphöra med eller minska sitt missbruk, samt att minska återfall vid underhållsbehandling. Nätverksterapi var mer effektiv än sedvanlig behandling (medical management) när det gäller att minska återfall vid underhållsbehandling. Även när det gäller nätverksterapi som tillägg till annan behandling visade studierna positiva effekter när det gäller minskad drogkonsumtion. Insatsen gavs av ordinarie personal som erhållit kortare utbildning i den aktuella metoden, vilket stärker tilltron till överför-barhet.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier utanför USA och studier om långtidseffekter (det vill säga längre än 12 månader) Studierna har framför allt haft fokus på missbrukssituationen. Nätverks- och familjerelaterade utfall fokuseras på i mindre utsträckning trots att mobilisering av stöd från nätverket är en central del av insatsens utformning och mål.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Galanter, M. Social network therapy for cocaine dependence. Advances in alcohol & substance abuse. 1986; 6(2):159-75.
 2. Glazer, SS, Galanter, M, Megwinoff, O, Dermatis, H, Keller, DS. The role of therapeutic alliance in network therapy: a family and peer support-based treatment for cocaine abuse. Subst Abus. 2003; 24(2):93-100.
 3. Keller, DS, Galanter, M, Weinberg, S. Validation of a scale for network therapy: a technique for systematic use of peer and family support in addition treatment. Am J Drug Alcohol Abuse. 1997; 23(1):115-27.
 4. Galanter, M, Brook, D. Network therapy for addiction: bringing family and peer support into office practice. International journal of group psychotherapy. 2001; 51(1):101-22.
 5. Galanter, M, Keller, DS, Dermatis, H. Network Therapy for addiction: assessment of the clinical outcome of training. Am J Drug Alcohol Abuse. 1997; 23(3):355-67.
 6. Galanter, M, Dermatis, H, Glickman, L, Maslansky, R, Sellers, MB, Neumann, E, et al. Network therapy: decreased secondary opioid use during buprenorphine maintenance. J Subst Abuse Treat. 2004; 26(4):313-8.
 7. Keller, DS, Galanter, M. Technology transfer of Network Therapy to community-based addictions counselors. J Subst Abuse Treat. 1999; 16(2):183-9.
 8. Galanter, M, Dermatis, H, Keller, D, Trujillo, M. Network therapy for cocaine abuse: use of family and peer supports. The American journal on addictions / American Academy of Psychiatrists in Alcoholism and Addictions. 2002; 11(2):161-6.

 

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00