Kokainberoende med samtidig depression

 • Tillstånd: Kokainberoende med samtidig depression
 • Åtgärd: Antidepressiva läkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt på substansberoendet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Depression är ett tillstånd som klassificeras som en affektiv sjukdom. Det finns flera olika former av depression, men egentlig depression är förmodligen den vanligaste, och den som vanligen avses med begreppet depression. Vid depression är det allmänna stämningsläget nedsatt och den drabbade känner meningslöshet och tomhet i tillvaron, vanligen ett minskat intresse för aktiviteter som annars är givande och en påtaglig brist på energi. Kokainberoende i studierna utgår från definitionen i DSM III eller IV. Det finns en betydande samsjuklighet mellan depression och kokainberoende, samt andra beroenden och psykiska tillstånd, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Antidepressiva läkemedel är en heterogen grupp av läkemedel som har det gemensamt att de kan vara användbara mot depression. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är förmodligen den vanligaste kategorin just nu. De verkar genom att minska återupptaget av serotonin i synapsklyftan. En annan kategori är serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare som utöver samma verkan som SSRI även förhindrar återupptaget av noradrenalin (SNRI). Ytterligare en annan kategori är tricykliska antidepressiva läkemedel, som är en äldre grupp av läkemedel. De verkar i stort sett på samma sätt som SNRI, men de är mindre specifika när det gäller andra neurotransmittorer. Tricykliska antidepressiva anses generellt mer effektiva mot depression, men ger också mer biverkningar. Utöver dessa kategorier finns ett flertal preparat som har mer unika verkningsmekanismer. Ett exempel på detta är mirtazapin, som studeras i en av studierna. Mirtazapin blockerar vissa subgrupper av serotoninreceptorer.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid kokainberoende med samtidig depression tycks inte behandling med antidepressiva läkemedel av annan typ än SSRI ha någon positiv effekt på andel som minskat kokainkonsumtionen jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Vid kokainberoende med samtidig depression tycks inte behandling med antidepressiva läkemedel av SSRI-typ ha någon positiv effekt på andel som minskat kokainkonsumtionen jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med mirtazapin på dagar med kokainanvändning under sista studieveckan vid tillståndet kokainberoende med samtidig depression.

Sammanfattningsvis tycks behandling med antidepressiva läkemedel inte ha någon effekt på depressionen hos patienter med depression och samtidigt kokainberoende, med undantag för att mirtazapin kan förbättra sömnen i jämförelse med placebo.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Alla antidepressiva läkemedel medför risk för biverkningar. SSRI-preparaten har en allvarlig biverkning i form av minskad hämning, som ju är ett symtom på depression, under de första veckorna i behandling samtidigt som att de andra symtomen ännu inte hunnit påverkas. Detta medför en ökad risk för självmordsförsök under de första veckorna varför det är noga att vara tydlig med information till patienten, och i svårare fall kan man välja att sätta in läkemedlet medan patienten är inneliggande för att ha ökade möjligheter att observera patienten. SSRI-preparat kan också ge utsättningssymtom varför de bör trappas ut. Andra, mer vanliga biverkningar av SSRI-preparat är viktförändring och minskad sexuell drift.

Biverkningarna hos tricykliska antidepressiva läkemedel är i allmänhet mer uttalade än hos SSRI-preparaten. Några vanliga biverkningar är trötthet och ackommodationsrubbningar, torra slemhinnor, förstoppning, urinretention och försämrat minne. Tricykliska antidepressiva kan också ge mer allvarliga biverkningar som takykardi och oregelbunden hjärtrytm, och vid väldigt höga doser kan de ge hallucinationer, koma och till och med död.

Mirtazapin medför risk för viktuppgång och sömnighet under dagen, allmänna eller lokala ödem, illamående och yrsel.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden behandling med antidepressiva läkemedel vid tillståndet kokainberoende med samtidig depression har studerats i tre randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 151 personer, sammanfattade i en systematisk översikt [1]. Samtliga tre studier undersökte effekten av antidepressiva läkemedel på kokainkonsumtionen (effektmåtten var andel som minskat kokainkonsumtionen med SSRI respektive övriga antidepressiva läkemedel) och fann ingen effekt. I två av studierna med 137 patienter undersöktes även effekten av antidepressiva läkemedel på depressionen, och man fann ingen positiv effekt på depressionssymtom.

Ytterligare en studie, som inte ingår i översikten, har granskats. I den studien [2] deltog 24 patienter med kokainberoende och depression. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 45,6 år, och 29,2 procent var kvinnor. Patienterna randomiserades till mirtazapin eller placebo och följdes under tolv veckor. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde kokainkonsumtion och depressiva symtom. Man fann ingen positiv effekt av mirtazapin jämfört med placebo på kokainkonsumtionen (dagar med kokainanvändning under sista studieveckan) eller på de depressiva symtomen med undantag för att mirtazapin gav en något förbättrad sömn i jämförelse med placebo [2].

Två randomiserade kontrollerade studier, som publicerats efter det att meta-analysen i Torrens med flera [1] genomfördes, har medvetet exkluderats från denna granskning med anledning av att de studerade preparaten är avregistrerade för användning i Sverige. I studien av McDowell med flera [3], studeras desipramin, ett tricykliskt antidepressivt läkemedel som varit avregistrerat i Sverige sedan 1991. I den andra studien, av Ciraulo med flera [4], studeras nefazodon, ett antidepressivt läkemedel som huvudsakligen verkar genom att aktivera serotoninreceptorer, men som har visat sig i sällsynta fall kunna ge svåra leverskador som kräver levertransplantation, och i några fall har läkemedlet orsakat dödsfall. Läkemedlet är avregistrerat i Sverige sedan 2002. Eftersom behandling med dessa läkemedel knappast kommer bli relevant exkluderas de från denna granskning.

Saknas någon information i studierna?

I den systematiska översikten [1] har man valt att slå samman alla antidepressiva läkemedel som inte tillhör gruppen SSRI. De läkemedel som ingår är huvudsakligen olika varianter av tricykliska antidepressiva. Det ska också tilläggas att inget av de läkemedel som undersöks i studierna som berör andra läkemedel än SSRI för närvarande tillhandahålls i Sverige. Det vore således önskvärt med fler studier som berör enskilda preparat, kanske i synnerhet nyare SNRI-preparat.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Torrens, M, Fonseca, F, Mateu, G, Farre, M. Efficacy of antidepressants in substance use disorders with and without comorbid depression. A systematic review and meta-analysis. Drug and alcohol dependence. 2005; 78(1):1-22.
 2. Afshar, M, Knapp, CM, Sarid-Segal, O, Devine, E, Colaneri, LS, Tozier, L, et al. The efficacy of mirtazapine in the treatment of cocaine dependence with comorbid depression. Am J Drug Alcohol Abuse. 2012; 38(2):181-6.
 3. McDowell, D, Nunes, EV, Seracini, AM, Rothenberg, J, Vosburg, SK, Ma, GJ, et al. Desipramine treatment of cocaine-dependent patients with depression: a placebo-controlled trial. Drug and alcohol dependence. 2005; 80(2):209-21.
 4. Ciraulo, DA, Knapp, C, Rotrosen, J, Sarid-Segal, O, Ciraulo, AM, LoCastro, J, et al. Nefazodone treatment of cocaine dependence with comorbid depressive symptoms. Addiction (Abingdon, England). 2005; 100 Suppl 1:23-31.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00