Kokainberoende

 • Tillstånd: Kokainberoende
 • Åtgärd: Centralstimulerande

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks sakna effekt på kokainanvändning, drogfrihet och kvarstannande i behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kokainberoende, definierat enligt DSM-IV-TR. Kokain är en centralstimulerande drog, vars effekter till stor del orsakas av blockad av dopamintransportören i centrala nervsystemet. Kokain tillverkas av en växt med ursprung i Sydamerika, och drogen är fortfarande vanligare i Nord- och Sydamerika än i övriga världen. I Sverige är preparatet ovanligt bland tunga missbrukare, inte minst då priset per enhet är högre än för exempelvis amfetamin. Internationellt förekommer kokain inte sällan i beredningar som kan rökas (så kallat crack), men detta är ovanligt i Sverige där drogen oftast intas nasalt. Kokain är starkt beroendeframkallande, och kokainberoende har specificerade diagnoskoder både i DSM- och ICD-systemen. Diagnoskriterierna för beroende är likadana som för andra substanser, medan kriterierna för intoxikation respektive abstinens är identiska med de för amfetamin, vilket speglar de kliniska likheterna mellan dessa olika centralstimulerande medel.

Då långvarig kokainanvändning leder till en nedreglering av dopaminerga bansystem i hjärnan skulle behandling med centralstimulerande preparat hypotetiskt kunna ha effekt på kokainmissbruk genom att öka dopaminnivåerna och normalisera denna dysfunktion. I den refererade systematiska översikten ingår sex olika centralstimulerande preparat i bedömningen: bupropion, metylfenidat, modafinil, mazindol, metamfetamin and selegilin.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid kokainberoende tycks behandling med centralstimulerande preparat inte ha någon effekt på kokainanvändning, kvarstannande i behandling eller drogfrihet jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

För att bedöma effekten av centralstimulerande preparat på patienter med kokainberoende användes en Cochrane-systematisk översikt [1] med 16 randomiserade kontrollerade studier och totalt 1 345 deltagare. Den primära diagnosen hos patienterna var kokainberoende, men flertalet hade även andra diagnoser; hälften opioidberoende och en tredjedel adhd. Behandlingstiden varierade mellan 6 och 24 veckor, och behandlingarna bedrevs alla inom öppenvården. Sammanfattningsvis tycks inte behandling med centralstimulerande preparat ha någon effekt på kokainanvändning (standardized mean difference (SMD): 0,11, konfidensintervall (KI): -0,07–0,29), på kvarstannande i behandling (relativ risk (RR): 0,97, konfidensintervall (KI): 0,89–1,05) eller på drogfrihet (relativ risk (RR): 1,41, konfidensintervall (KI): 0,98–2,02) jämfört med placebo.

Eftersom patienter med komorbiditet med adhd (en studie, 106 patienter) och opioidberoende (två studier, 200 patienter) inkluderats i översikten blir det svårt att dra några säkra slutsatser av resultatet. Särskilt patienter med psykisk samsjuklighet bör ses som en separat grupp bland annat på grund av att centralstimulerande preparat ofta ingår vid behandling av adhd.

Saknas någon information i studierna?

Eventuellt missbruk av de centralstimulerande preparaten mättes inte vilket är viktigt avseende denna population. Trots att ungefär 50 procent av deltagarna hade en samsjuklighet i adhd rapporterades ingenting om screening eller diagnostik avseende detta tillstånd. Mer information om adhd skulle kunna förklara bristen på positiv effekt i översikten. Patienter med komorbid adhd kanske behöver högre doser av centralstimulerande preparat för att det ska få effekt på droganvändningen.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Castells, X, Casas, M, Perez-Mana, C, Roncero, C, Vidal, X, Capella, D. Efficacy of psychostimulant drugs for cocaine dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; (2):CD007380.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00