Cannabismissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Cannabismissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Webbaserad behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en liten effekt på cannabisanvändning och att det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Cannabis är det vanligaste narkotiska preparatet i Sverige. Bruket är förknippat med risker för beroende, nedsatt kognitiv förmåga, sociala svårigheter och psykisk problematik eller sjukdom. Att nå personer med behandling, rådgivning och stödinsatser är därför angeläget. Internetbaserad behandling kan antas ha en fördel att nå stora grupper på ett tillgängligt sätt. Den hjälpsökande kan i många fall vara anonym vilket kan medföra att tröskeln till att söka hjälp kan bli lägre. Olika former av webbaserad behandling och stöd finns, från kort rådgivning baserad på information till mer ingående behandling, baserad på kognitiva modeller.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid cannabismissbruk eller -beroende tycks webbaserad behandling ha en liten effekt på minskad användning jämfört med väntelista efter tre månaders uppföljning (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Webbaserad behandling till personer med cannabismissbruk eller -beroende i form av kombinerad KBT och lösningsfokuserad behandling har studerats i en randomiserad kontrollerad studie med sammanlagt 789 personer [1]. Vid översynen av riktlinjerna 2017 identifierades en systematisk översikt [2]. Denna studie bedöms dock inte förändra slutsatserna och har därför inte inkluderats i underlaget. Den randomiserade kontrollerade studien undersöker en specifik form för webbaserad behandling som utgår från idéer om självreglering och egenkontroll samt lösningsfokuserade strategier. Programmet är upplagt som en 50-dagars interventionsperiod där bruket kontrolleras och utvärderas och veckovisa samtal med behandlare ges genom så kallade chatt-samtal. Studien visar att webbaserad behandling har en liten effekt på minskad användning vad gäller antal dagar (effektstorlek d = 0,20, p < 0,001) och kvantitet (effektstorlek d = 0,11, p = 0,003) jämfört med väntelista efter tre månaders uppföljning. Studien visar också att webbaserad behandling har en liten effekt på upplevelse av egenkontroll och självreglering, men ingen effekt på oro och ångest, depression eller livstillfredsställelse.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Tossmann, HP, Jonas, B, Tensil, MD, Lang, P, Struber, E. A controlled trial of an internet-based intervention program for cannabis users. Cyberpsychology, behavior and social networking. 2011; 14(11):673-9.
 2. Hoch, E, Preuss, UW, Ferri, M, Simon, R. Digital Interventions for Problematic Cannabis Users in Non-Clinical Settings: Findings from a Systematic Review and Meta-Analysis. European addiction research. 2016; 22(5):233-42.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00