Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika

 • Tillstånd: Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika
 • Åtgärd: Utandningsprov

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

För upptäckt av pågående eller nyligt intag av narkotika kan utandningsprov, i likhet med alkoholtest, användas med ny metodik. Denna nya metod grundas på nyligen gjord forskning som visat att aerosolpartiklar som bildats i lungan i andningsprocessen är en normal del av utandningsluften och bär icke flyktiga komponenter från lungvätskan. Narkotika som intagits kontaminerar lungvätskan och kan användas för drogtestning. En enkel och snabb provtagning kan användas. Detektionstiden uppskattas till ungefär samma som för blodprov och salivprov vid befarat pågående eller nyligt intag av narkotika.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma sensitivitet och specificitet för förekomsten av amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, heroin och buprenorfin i utandningsluft vid befarat nyligt eller pågående intag av narkotika.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Endast studier från en svensk forskargrupp finns tillgängliga för närvarande [1, 2]. Tekniken är dock reproducerad i andra grupper och fyndet är bekräftat.

Saknas någon information i studierna?

Fortfarande saknas studier om hur metoden kan användas i olika situationer. Likaså saknas erfarenheter av praktisk användning, samt data på exakta detektionstider efter intag.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Beck, O, Leine, K, Palmskog, G, Franck, J. Amphetamines detected in exhaled breath from drug addicts: A new possible method for drugs-of-abuse testing. Journal of analytical toxicology. 2010; 34(5):233-7.
 2. Beck, O, Stephanson, N, Sandqvist, S, Franck, J. Detection of drugs of abuse in exhaled breath using a device for rapid collection: comparison with plasma, urine and self-reporting in 47 drug users. Journal of breath research. 2013; 7(2):026006.

Arbetsdokument

Medicinska test

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00