Befarat nyligt intag av alkohol

 • Tillstånd: Befarat nyligt intag av alkohol
 • Åtgärd: Mätning av EtG eller EtS i blod och urin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att EtG eller EtS har en god sensitivitet och specificitet. Testet har ett långt tidsfönster som innebär att man kan spåra intag efter det att blodalkoholhalten är noll.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tillgång till metoder för att påvisa eller avfärda alkoholpåverkan eller alkoholintag under det senaste dygnet eller dygnen, exempelvis rattfylleri eller återfall hos missbruks- och beroendepatienter, är mycket viktigt, eftersom underrapportering och förnekande av alkoholintag är vanligt. Mätning av konjugerade etanolmetaboliter utnyttjas sedan flera år i samband med alkoholtestning inom framför allt missbruks- och beroendevården.

Efter ett alkoholintag konjugeras en liten andel (<0,1 procent) av etanolen och utsöndras i urinen som etylglukuronid (EtG) och etylsulfat (EtS). Redan inom en timme kan EtG och EtS påvisas i blod- och urinprov. EtG eller EtS elimineras långsammare än etanol och därför kan de utnyttjas som känsliga och specifika markörer för att påvisa aktuell alkoholkonsumtion även sedan etanolen försvunnit ur kroppen, samt för att bekräfta nykterhet. Eftersom EtG eller EtS finns kvar längre i kroppen än etanolen själv, och eftersom självrapport om alkoholintag kan vara behäftat med brister på grund av förnekande eller avsiktlig underrapportering, kan antalet positiva EtG- eller EtS-prov vara högre än vad dessa mått indikerat [1–3]. Även ett mindre alkoholintag (till exempel en lättöl) kan påvisas flera timmar efteråt och ett större intag (berusningsdrickande) i upp till två till tre dygn genom mätning i urinprov, som huvudsakligen används för rutinmässigt bruk. Mätning i blodprov innebär att ett kortare tidsfönster erhålls.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid befarat pågående eller nyligt intag av alkohol

 • är specificiteten vid EtG- eller EtS-testning i urinprov nära 100 procent och sensitiviteten 77–100 procent (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är korrelationen mellan EtG och EtS r = 0,95–1,00 (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det föreligger individuell variation i de EtG- och EtS-halter som uppmäts efter intag av samma etanoldos [4] och vid samma promillenivå, varför det är svårt att uppskatta mängden alkohol som konsumerats, eller när intaget skedde, baserat på ett enskilt mätvärde. För att undvika positiva resultat efter användning av munsköljprodukter med mera som innehåller etanol, används för närvarande en lägsta kvantifieringsnivå på 0,50 mg/L för EtG och 0,10 mg/L för EtS. EtG- och EtS-koncentrationen påverkas dessutom av utspädning av urinen.

Intag av stora mängder vätska före provtagning eller direkt utspädning av urinprovet med vatten kan resultera i ett falskt negativt, eller falskt lågt provsvar. För att minimera denna risk bör kreatininhalten i urinprovet bestämmas [5–7], vilket också används rutinmässigt i samband med drogtestning i urinprov.

Vilka studier ingår i granskningen?

Nyttan av att använda mätning av EtG eller EtS i urin- och blodprov för att identifiera personer med befarat pågående eller nyligt intag av alkohol studerades.

Granskningen baseras på studier där mätning av EtG eller EtS i urinprov utfördes på personer under tillnyktring, patienter i öppenvårdsbehandling, och frivilliga försökspersoner [1–5, 7]. Mätning av EtG eller EtS utfördes med tillförlitlig metodik baserad på LC-MS(/MS), alternativt efter initial screening av EtG med immunokemisk metodik.

Specificiteten vid EtG- eller EtS-testning i urinprov är hög, eftersom båda är nedbrytningsprodukter (metaboliter) av etanol. Positiva screeningresultat för EtG med immunokemi ska dock lämpligen bekräftas genom kompletterande verifikationsanalys av EtG och EtS med masspektrometrisk analys, eftersom EtS är mindre känsligt för bakteriell inverkan efter provtagning [8].

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Dahl, H, Hammarberg, A, Franck, J, Helander, A. Urinary ethyl glucuronide and ethyl sulfate testing for recent drinking in alcohol-dependent outpatients treated with acamprosate or placebo. Alcohol Alcohol. 2011; 46(5):553-7.
 2. Dahl, H, Voltaire Carlsson, A, Hillgren, K, Helander, A. Urinary ethyl glucuronide and ethyl sulfate testing for detection of recent drinking in an outpatient treatment program for alcohol and drug dependence. Alcohol Alcohol. 2011; 46(3):278-82.
 3. Erim, Y, Böttcher, M, Dahmén, U, Beck, O, Broelsch, CE, Helander, A. Urinary ethyl glucuronide testing detects alcohol consumption in alcoholic liver disease patients awaiting liver transplantation. Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society. 2007; 13(5):757-61.
 4. Hoiseth, G, Bernard, JP, Karinen, R, Johnsen, L, Helander, A, Christophersen, AS, et al. A pharmacokinetic study of ethyl glucuronide in blood and urine: applications to forensic toxicology. Forensic science international. 2007; 172(2-3):119-24.
 5. Helander, A, Böttcher, M, Fehr, C, Dahmén, N, Beck, O. Detection times for urinary ethyl glucuronide and ethyl sulfate in heavy drinkers during alcohol detoxification. Alcohol Alcohol. 2009; 44(1):55-61.
 6. Helander, A, Ohlson, M, Beck, O, Hansson, T, Kugelberg, F, Kronstrand, R. Kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning. Riktlinjer för beslutsgräns och tolkning behövs – inte minst för rättssäkerheten. Lakartidningen. 2011; 108:1311-14.
 7. Kummer, N, Wille, S, Di Fazio, V, Lambert, W, Samyn, N. A fully validated method for the quantification of ethyl glucuronide and ethyl sulphate in urine by UPLC-ESI-MS/MS applied in a prospective alcohol self-monitoring study. Journal of chromatography B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 2013; 929:149-54.
 8. Helander, A, Olsson, I, Dahl, H. Postcollection synthesis of ethyl glucuronide by bacteria in urine may cause false identification of alcohol consumption. Clinical chemistry. 2007; 53(10):1855-7.

Arbetsdokument

Medicinska test

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00