Befarat långvarigt högt intag av alkohol

 • Tillstånd: Befarat långvarigt högt intag av alkohol
 • Åtgärd: Mätning av GT i blodprov

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att GT har förhållandevis god sensitivitet och specificitet, men sämre än mätning av PEth i blodprov vid befarat långvarigt högt intag av alkohol, och sämre specificitet än mätning av CDT i blodprov vid befarat långvarigt högt intag av alkohol enligt beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tillgång till metoder för att påvisa eller avfärda kronisk överkonsumtion av alkohol (riskbruk eller missbruk) och relaterad organskada är mycket viktigt. γ-Glutamyltransferas (GT, eller gamma-GT) är ett enzym som är involverat i aminosyrasyntesen och återfinns i levern och andra organ. Vid leverpåverkan (till exempel fettlever och gallstas) stiger GT-aktiviteten i blodet.

Mätning av GT har sedan 1970-talet utnyttjats som en biomarkör för alkoholinducerad vävnadsskada på framför allt levern, vilket ofta uppkommer vid långvarig kronisk överkonsumtion, samt för behandlingsuppföljning av personer med diagnostiserade alkoholproblem som ett komplement till dagens mer specifika alkoholmarkörer (CDT och PEth). GT används också för att kontrollera eventuell leverpåverkan hos patienter som behandlas med Antabus. GT utnyttjas även som screeningtest för leverstatus i samband med hälsoundersökning.

Halveringstiden för GT är cirka två till tre veckor och vid alkoholabstinens återgår GT-värdet till det normala inom ungefär en månad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid befarat långvarigt högt intag av alkohol

 • har GT-mätning en sensitivitet på 24–67 procent och en specificitet på 74–90 jämfört med frågeformulär eller intervju (starkt vetenskapligt underlag)
 • korrelerar GT-värdet måttligt (r = 0,38) med rapporterat dagligt medelalkoholintag (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Ett enskilt förhöjt GT är en osäker indikator på befarat långvarigt högt alkoholintag, eftersom det finns många andra orsaker förutom alkohol till ett förhöjt värde, exempelvis icke alkoholrelaterad leversjukdom, diabetes, övervikt, viss läkemedelsbehandling samt användning av vissa naturmedel. Det är därför stor risk för falsk misstanke om alkoholriskbruk eller missbruk, om bedömningen enbart baseras på ett förhöjt GT-värde.

Vilka studier ingår i granskningen?

Nyttan av att mäta GT i ett blodprov för att identifiera personer med befarat långvarigt högt intag av alkohol studerades. Granskningen baseras på studier där mätning av två eller flera olika alkoholmarkörer jämfördes med varandra i förhållande till upptäckt av högt alkoholintag (från mer än 28 gram per dag till mer än 80 gram per dag) [1–4].

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Conigrave, KM, Degenhardt, LJ, Whitfield, JB, Saunders, JB, Helander, A, Tabakoff, B. CDT, GGT, and AST as markers of alcohol use: the WHO/ISBRA collaborative project. Alcoholism, clinical and experimental research. 2002; 26(3):332-9.
 2. McDonald, H, Borinskya, S, Kiryanov, N, Gil, A, Helander, A, Leon, DA. Comparative performance of biomarkers of alcohol consumption in a population sample of working-aged men in Russia: the Izhevsk Family Study. Addiction (Abingdon, England). 2013; 108(9):1579-89.
 3. Liangpunsakul, S, Qi, R, Crabb, DW, Witzmann, F. Relationship between alcohol drinking and aspartate aminotransferase:alanine aminotransferase (AST:ALT) ratio, mean corpuscular volume (MCV), gamma-glutamyl transpeptidase (GGT), and apolipoprotein A1 and B in the U.S. population. Journal of studies on alcohol and drugs. 2010; 71(2):249-52.
 4. Pirro, V, Valente, V, Oliveri, P, De Bernardis, A, Salomone, A, Vincenti, M. Chemometric evaluation of nine alcohol biomarkers in a large population of clinically-classified subjects: pre-eminence of ethyl glucuronide concentration in hair for confirmatory classification. Analytical and bioanalytical chemistry. 2011; 401(7):2153-64.

Arbetsdokument

Medicinska test

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00