Amfetaminberoende

 • Tillstånd: Amfetaminberoende
 • Åtgärd: Metylfenidat

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Amfetaminberoende, definierat enligt DSM IV-TR. Internationellt förekommer olika kemiska varianter och intagningssätt för amfetaminliknande preparat. Den aktuella studien av metylfenidat utfördes dock i Finland, där populationen i stor utsträckning liknar den svenska, med utbredd intravenös användning av amfetamin, snarare än metamfetamin.

Läkemedlet metylfenidat är ett centralstimulerande medel som bland annat blockerar dopamintransportören i centrala nervsystemet. Metylfenidat har sedan länge använts kliniskt för behandling av adhd och anses idag vara förstahandsvalet vid läkemedelsbehandling av det tillståndet. I litteratursökningen identifierades en studie av åtgärden metylfenidat mot tillståndet amfetaminberoende.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av metylfenidat vid amfetaminberoende.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en 20 veckor lång randomiserad placebokontrollerad studie av 53 amfetaminberoende patienter [1]. Den syftade till att utvärdera effekten av metylfenidat och aripiprazol för behandling av amfetaminberoende. Studien designades för att underlätta avhållsamhet. Patienterna besökte kliniken dagligen och fick sin läkemedelsdos samt fick veckovisa sessioner av ostrukturerad psykologisk och psykosocial behandling (psykoedukation eller counselling). Urintoxikologi genomfördes två gånger i veckan under övervakning.

Man hade för avsikt att rekrytera 210 patienter till studien, men på grund av oförutsedda resultat i en behandlingsarm (ökad amfetaminanvändning i aripiprazol-armen) avslutades rekryteringen av deltagare och en interimsanalys gjordes. Interimsanalysen visade att patienter som fick metylfenidat hade en signifikant lägre andel positiva urinsvar jämfört med placebo. På grund av brister i studiens genomförande (avbruten och med interimsanalys presenterad), icke jämnt fördelad ålder mellan behandlingsarmarna vid baslinje, bristande information om blindning och ofullständigt redovisade data bedöms det vetenskapliga underlaget vara otillräckligt för att bedöma effekten av metylfenidat vid amfetaminberoende.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om kvarstannande i behandling i varje behandlingsarm (endast p-värde rapporteras). Det finns heller ingen information om negativa effekter, vilket skulle kunna förklara resultaten i aripiprazol-armen.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Tiihonen, J, Kuoppasalmi, K, Fohr, J, Tuomola, P, Kuikanmaki, O, Vorma, H, et al. A comparison of aripiprazole, methylphenidate, and placebo for amphetamine dependence. The American journal of psychiatry. 2007; 164(1):160-2.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00