Alkoholmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Alkoholmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Lösningsfokuserat arbetssätt

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för personer med missbruk eller beroende av alkohol.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholmissbruk och alkoholberoende definieras enligt DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, alternativt definieras alkoholberoende och skadligt bruk enligt ICD-9 eller ICD-10.

Lösningsfokuserat arbetssätt är en form av behandling med målet att definiera klientens problemområden och utifrån detta på ett strukturerat sätt hjälpa klienten att finna lösningar. Arbetssättet går i mycket ut på att hjälpa klienten att formulera konkreta lösningar som är möjliga att uppnå i praktiken. Metoden handlar mindre om att analysera nuläget, och mer om att formulera en målbild och vägen dit i form av beteenden. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden lösningsfokuserat arbetssätt på alkoholkonsumtion (eller andra relevanta effektmått) vid tillstånden alkoholmissbruk och alkoholberoende.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Lösningsfokuserat arbetssätt har studerats inom olika former av psykiatrisk vård. En sammanställning gjord år 2000 av Gingerich och Eisengart [1] visar att alkoholkonsumtion enbart har studerats i en single case-studie av Polk 1996 [2]. Övriga studier i sammanställningen saknade alkoholrelaterade effektmått eller studiepopulation. Senare översikter saknas. En genomgång av de prövningar som gjorts visar ett fåtal studier av genomgående bristfällig kvalitet och oklart tillstånd för studiepopulationen (vanligtvis används substance abuse ospecifikt).

Det saknas helt randomiserade kontrollerade studier på en väl definierad studiepopulation med tillstånden alkoholmissbruk eller alkoholberoende.

Dock finns ett fåtal studier som mot bakgrund av metodologiska brister visat att lösningsfokuserat arbetssätt förefaller ha en gynnsam effekt på studiepopulation avseende relevanta effektmått. Till exempel visar Smock med flera 2008 [3] att individer med tillståndet substance abuse uppvisar en förbättring i Becks Depression Inventory (BDI) och ett effektmått (OQ) som bland annat mäter relationell funktionsnivå jämfört med kontrollgrupp.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Gingerich, WJ, Eisengart, S. Solution-focused brief therapy: a review of the outcome research. Family process. 2000; 39(4):477-98.
 2. Polk, GW. Treatment of problem drinking behavior using solution–focused therapy: A single subject design. Crisis Intervention & Time-Limited Treatment. 1996; 3(1):13-24.
 3. Smock, SA, Trepper, TS, Wetchler, JL, McCollum, EE, Ray, R, Pierce, K. Solution-focused group therapy for level 1 substance abusers. Journal of marital and family therapy. 2008; 34(1):107-20.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00