Alkoholmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Alkoholmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Acceptance and commitment therapy (ACT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och att forskning pågår.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholmissbruk och alkoholberoende definieras enligt DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, alternativt definieras alkoholberoende och skadligt bruk enligt ICD-9 eller ICD-10.

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en utveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT). Den används framför allt för att skapa större flexibilitet för olika påfrestningar genom att arbeta med tankar och känslor med stöd av särskilda förhållningssätt och verktyg, såsom acceptans och medveten närvaro. ACT går ut på att acceptera och inta en icke-värderande inställning gentemot oönskade tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, i stället för att undvika eller försöka bli av med dessa. Personen får också arbeta med att förtydliga sina värderingar och att ta reda på vad han eller hon behöver ändra i sitt beteende i relation till alkohol, för att kunna leva ett liv som känns meningsfullt.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av ACT på alkoholkonsumtion vid alkoholmissbruk eller -beroende.

Vilka studier ingår i granskningen?

Inga studier föreligger som innehåller ovan redovisade tillstånd och åtgärd.

Saknas någon information i studierna?

Se ovan.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00