Alkoholmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Alkoholmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Cue exposure som tillägg till kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte tycks ha någon tilläggseffekt utöver kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kommentar: Etiska överväganden har påverkat rekommendationen.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholmissbruk och alkoholberoende definieras enligt DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, alternativt definieras alkoholberoende och skadligt bruk enligt ICD-9 eller ICD-10.

Cue exposure används vanligtvis som tillägg till annan behandling men förekommer även som renodlad behandlingsmetod utan andra behandlingsinslag. Åtgärden bygger på inlärningsteori och innefattar exponering för alkohol eller alkoholrelaterade situationer under behandlingssessionen. Detta kan innebära att personen konsumerar en mindre mängd alkohol, alternativt exponeras (visuellt eller via doftsinnet) för alkohol eller alkoholrelaterade bilder eller föremål. Detta har visats öka alkoholsug och kroppsliga reaktioner förknippade med alkoholkonsumtion hos patienter eller klienter med alkoholberoende. Personen ombeds därefter att motstå att dricka mer, trots att alkohol finns tillgängligt. Den förväntade effekten är att suget och de kroppsliga reaktionerna avtar under exponeringen samt att beteendet därmed släcks ut.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid alkoholmissbruk och alkoholberoende tycks cue exposure som tillägg till en KBT-modell för kontrollerat drickande ha en likvärdig effekt på deltagarnas alkoholkonsumtion som behandling med en traditionell KBT-modell för kontrollerat drickande (Behavior Self Control Training) vid uppföljning sex och åtta månader efter behandling (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av cue exposure som renodlad behandlingsmetod utan andra behandlingsinslag på effektmåttet alkoholkonsumtion.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Cue exposure vid alkoholberoende har studerats i tre randomiserade kontrollerade studier [1-3] med sammanlagt 243 inkluderade personer. Deltagarna har följts upp sex till åtta månader efter behandlingsavslut. Av dessa tre studier har man i två studerat cue exposure som tilläggsintervention till en modell för kontrollerat drickande med andra KBT-inslag [1, 2]. I en av studierna [3] har man studerat cue exposure som renodlad behandlingsmetod utan andra behandlingsinslag, varför dessa har presenterats som separata effektmått i granskningen.

De sammantagna resultaten av studierna visar att cue exposure som tillägg till en KBT-modell för kontrollerat drickande har likvärdig effekt på deltagarnas alkoholkonsumtion som behandling med en traditionell KBT-modell för kontrollerat drickande (behavior self control training). Detta avser både vid behandlingsavslut som vid uppföljning sex till åtta månader efter behandling.

Det bedöms finnas otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna gradera effekten av cue exposure som renodlad behandlingsmetod utan andra behandlingsinslag. Denna intervention har endast studerats i en randomiserad kontrollerad studie med 52 deltagare med måttligt stort bortfall, där ”Intention to treat-analys inte genomförts. I denna studie drar man dock slutsatsen att cue exposure visar en bättre effekt på deltagarnas alkoholkonsumtion i jämförelse med en KBT-modell för kontrollerat drickande vid uppföljning sex månader efter behandling.

Loeber med flera [4] har i en kontrollerad studie jämfört ett kognitivt beteendeterapeutiskt återfallspreventionsprogram med cue exposure med coping skills training. Dessa insatser lades till ett relativt omfattande behandlingsprogram med heldygnsvård, och slutsatsen är att det inte går att finna några skillnader mellan grupperna avseende effekter på deltagarnas alkoholkonsumtion. Det vetenskapliga stödet för cue exposure i behandlingssammanhang har sammanfattats i en meta-analys av Conklin och Tiffany [5] där nio studier från alkohol- och narkotikaområdet sammanställdes. Meta-analysen visade ett heterogent resultat, och inga slutsatser kring effekten av åtgärden kunde dras utifrån detta. Inga underanalyser på alkoholstudierna gjordes.

Evidensstyrkan har främst nedsatts utifrån bristande studiekvalitet i de inkluderade studierna samt brister i överförbarhet utifrån att studiedeltagarna inte har diagnostiserats med alkoholberoende, utan endast fyllt i beroendeskalor.

Saknas någon information i studierna?

Etiska aspekter av att exponera personer med alkoholberoende för alkohol, samt eventuella risker förenade med detta finns inte beskrivet i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Dawe, S, Rees, VW, Mattick, R, Sitharthan, T, Heather, N. Efficacy of moderation-oriented cue exposure for problem drinkers: a randomized controlled trial. Journal of consulting and clinical psychology. 2002; 70(4):1045-50.
 2. Heather, N, Brodie, J, Wale, S, Wilkinson, G, Luce, A, Webb, E, et al. A randomized controlled trial of Moderation-Oriented Cue Exposure. J Stud Alcohol. 2000; 61(4):561-70.
 3. Sitharthan, T, Sitharthan, G, Hough, MJ, Kavanagh, DJ. Cue exposure in moderation drinking: a comparison with cognitive-behavior therapy. Journal of consulting and clinical psychology. 1997; 65(5):878-82.
 4. Loeber, S, Croissant, B, Heinz, A, Mann, K, Flor, H. Cue exposure in the treatment of alcohol dependence: effects on drinking outcome, craving and self-efficacy. British Journal of Clinical Psychology; 2006. p. 515-29.
 5. Conklin, CA, Tiffany, ST. Applying extinction research and theory to cue-exposure addiction treatments. Addiction (Abingdon, England). 2002; 97(2):155-67.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00