Alkoholmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Alkoholmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Social behaviour network therapy (SBNT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har god effekt.

Kommentar: Åtgärden inkluderar komponenter som kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) vid behandling av alkoholmissbruk eller -beroende och Community Reinforcement Approach (CRA) vid behandling av alkoholmissbruk eller -beroende, som har sämre kostnadseffektivitet än motivationshöjande behandling (MET) vid alkoholmissbruk eller -beroende.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholmissbruk eller -beroende definieras enligt DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, alternativt definieras alkoholberoende och skadligt bruk enligt ICD-9 eller ICD-10.

Social behaviour network therapy (SBNT) bygger på en integrering av olika insatser, det vill säga kognitiv beteendeterapi eller återfallsprevention, nätverksterapi och sociala aspekter av Community reinforcement approach (CRA). Dessutom kan det också ingå parterapi. Interventionen utgår från att social interaktion och stöd från det sociala nätverket är centralt för ett positivt behandlingsutfall och för att en individ ska kunna upphöra med sitt missbruk.

Interventionen består av att behandlaren under ett antal sessioner arbetar tillsammans med klienten och dennes identifierade nätverk. Syftet är att stärka klienten och nätverksmedlemmarna efter det att behandlingen är avslutad. Ett andra syfte med interventionen är att minimera och hantera negativt inflytande från nätverksmedlemmar som uppmuntrar till fortsatt alkoholbruk. Metoden kan även användas för klienter som saknar ett stödjande socialt nätverk i syfte att hjälpa dem att utveckla konstruktiva nätverksrelationer [1, 2].

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholmissbruk eller -beroende ger SBNT

 • en ökning av antalet nyktra dagar samt en minskning av alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade problem som är likvärdig Motivational enhancement therapy (MET) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet som är likvärdig MET (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden SBNT har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [3] med 766 personer med alkoholproblem. Studien genomfördes i Storbritannien av upphovspersonerna bakom den aktuella insatsen. SBNT jämfördes med MET med en uppföljningstid på tolv månader.

Resultaten visade att SBNT är en effektiv insats när det gäller att påverka nykterhet, alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem. Effekten av SBNT skiljde sig inte från MET. Studien visade också att SBNT hade en positiv påverkan på hälsorelaterad livskvalitet.

Studien genomfördes i ordinarie verksamheter för målgruppen, där insatsen gavs av ordinarie personal som erhållit kortare utbildning i den aktuella metoden, vilket stärker tilltron till överförbarheten [4]. Data från studien, i vissa fall kompletterade med kvalitativa undersökningar, har i flera fall utgjort underlag för fördjupande analyser av processen, implementering, matchning, etcetera [5-11].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier utanför Storbritannien. Det saknas också studier om lång-tidseffekter (längre än tolv månader) och utfall hos deltagarna i nätverket. I en liten observationsstudie [5], utan kontrollgrupp, genomgick 24 personer med narkotikaproblem SBNT tillsammans med sina anhöriga eller närstående. I den studien sågs en förändring till det bättre i nätverkssammansättningen och familjefunktionen, samt minskat missbruk efter insatsen.

Hälsoekonomisk bedömning

SBNT har likvärdiga vinster i kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår som MET.

Referenser

 1. Copello, A, Orfor, J, Hodgson, R, Tober, G, Barrett, C, Trial, URTUKAT. Social behaviour and network therapy basic principles and early experiences. Addict Behav. 2002; 27(3):345-66.
 2. Team, UR. United Kingdom Alcohol Treatment Trial (UKATT): hypotheses, design and methods. Alcohol Alcohol. 2001; 36(1):11-21.
 3. Effectiveness of treatment for alcohol problems: findings of the randomised UK alcohol treatment trial (UKATT). BMJ (Clinical research ed). 2005; 331(7516):541.
 4. Tober, G, Clyne, W, Finnegan, O, Farrin, A, Russell, I, Team, UR. Validation of a scale for rating the delivery of psycho-social treatments for alcohol dependence and misuse: the UKATT Process Rating Scale (PRS). Alcohol Alcohol. 2008; 43(6):675-82.
 5. Copello, A, Williamson, E, Orford, J, Day, E. Implementing and evaluating Social Behaviour and Network Therapy in drug treatment practice in the UK: a feasibility study. Addict Behav. 2006; 31(5):802-10.
 6. Orford, J, Hodgson, R, Copello, A, Krishnan, M, de Madariaga, M, Coulton, S, et al. What was useful about that session? Clients' and therapists' comments after sessions in the UK Alcohol Treatment Trial (UKATT). Alcohol Alcohol. 2009; 44(3):306-13.
 7. Team, UR. Cost effectiveness of treatment for alcohol problems: findings of the randomised UK alcohol treatment trial (UKATT). BMJ (Clinical research ed). 2005; 331(7516):544.
 8. Day, E, Copello, A, Karia, M, Roche, J, Grewal, P, George, S, et al. Social network support for individuals receiving opiate substitution treatment and its association with treatment progress. Eur Addict Res. 2013; 19(4):211-21.
 9. Orford, J, Hodgson, R, Copello, A, Wilton, S, Slegg, G, Team, UR. To what factors do clients attribute change? Content analysis of follow-up interviews with clients of the UK Alcohol Treatment Trial. J Subst Abuse Treat. 2009; 36(1):49-58.
 10. Heather, N, McCambridge, J, Team, UR. Post-treatment stage of change predicts 12-month outcome of treatment for alcohol problems. Alcohol Alcohol. 2013; 48(3):329-36.
 11. Orford, J, Hodgson, R, Copello, A, John, B, Smith, M, Black, R, et al. The clients' perspective on change during treatment for an alcohol problem: qualitative analysis of follow-up interviews in the UK Alcohol Treatment Trial. Addiction (Abingdon, England). 2006; 101(1):60-8.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00