Alkoholberoende med samtidig social fobi

 • Tillstånd: Alkoholberoende med samtidig social fobi
 • Åtgärd: Paroxetin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte tycks ha någon effekt på alkoholberoendet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Social fobi, i engelskspråkig litteratur kallad social anxiety disorder, är ett tillstånd som kännetecknas av att patienten upplever rädsla och ångest i sociala situationer. Det är en av de vanligaste psykiska störningarna. En del personer upplever dessa problem i många olika sociala situationer, men för andra är det begränsat till sådana sammanhang i vilka personen förväntas prestera någonting. Alkoholberoende i studien utgår från definitionen i DSM III eller IV. Det finns en betydande samsjuklighet mellan social fobi och alkoholberoende, och många av patienterna uppger att en viktig anledning till att de dricker är för att lindra sin ångest.

Paroxetin är en selektivserotoninåterupptagshämmare (SSRI) och är ett av förstahandsvalen för läkemedelsbehandling av depression, men det har också visats ha god effekt vid social fobi. Paroxetin verkar genom att minska återupptaget av serotonin i synapsklyftan.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende med samtidig social fobi tycks behandling med paroxetin

 • sakna positiv effekt på antal glas per dryckesdag jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • sakna positiv effekt på andel nyktra dagar jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av behandling med paroxetin på andel tunga dryckesdagar vid alkoholberoende med samtidig social fobi.

Sammanfattningsvis hade paroxetin god effekt på symtomen av social fobi, men trots detta sågs ingen effekt på alkoholkonsumtionen.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Alla antidepressiva läkemedel medför risk för biverkningar. SSRI-preparaten har en allvarlig biverkning i form av minskad hämning, som ju är ett symtom på depression, under de första veckorna i behandling samtidigt som att de andra symtomen ännu inte hunnit påverkas. Detta medför en ökad risk för självmordsförsök under de första veckorna varför det är noga att vara tydlig med information till patienten, och i svårare fall kan man välja att sätta in läkemedlet medan patienten är inneliggande för att ha ökade möjligheter att observera patienten. SSRI-preparat kan också ge utsättningssymtom varför de bör trappas ut. Andra, mer vanliga biverkningar av SSRI-preparat är viktförändring och minskad sexuell drift.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden behandling med paroxetin vid tillståndet alkoholberoende med samtidig social fobi har studerats i en randomiserad kontrollerad studie med sammanlagt 42 personer [1]. I studien randomiserades patienter med alkoholberoende eller missbruk samt social fobi till placebo eller paroxetin och följdes i 16 veckors tid. Inledningsvis var dosen paroxetin 10 mg per dag, och den titrerades upp till en måldos om 60 mg per dag under studiens fjärde vecka. Patienterna följdes avseende social fobi (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS, och Clinical Global Index Scale, CGI) och alkoholkonsumtion (antal glas per dryckesdag, andel nyktra dagar samt andel tunga dryckesdagar). Man fann signifikant minskning av symtomen på social fobi hos de patienter som fick paroxetin, men man fann ingen positiv effekt av paroxetin jämfört med placebo på mått på alkoholkonsumtion.

Saknas någon information i studierna?

Artikeln som ligger till grund för denna granskning är en sekundäranalys av alkoholutfall i den aktuella studien. En del information, till exempel kring randomiseringsprocessen, finns inte beskrivet i [1], utan då får man läsa primärstudien [2]. I övrigt saknas ingen specifik information i studien.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Thomas, SE, Randall, PK, Book, SW, Randall, CL. A complex relationship between co-occurring social anxiety and alcohol use disorders: what effect does treating social anxiety have on drinking? Alcoholism, clinical and experimental research. 2008; 32(1):77-84.
 2. Book, SW, Thomas, SE, Randall, PK, Randall, CL. Paroxetine reduces social anxiety in individuals with a co-occurring alcohol use disorder. Journal of anxiety disorders. 2008; 22(2):310-8.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00