Alkoholberoende med samtidig depression

 • Tillstånd: Alkoholberoende med samtidig depression
 • Åtgärd: Antidepressiva läkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt på alkoholberoendet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Depression är ett tillstånd som klassificeras som en affektiv sjukdom. Det finns flera olika former av depression, men egentlig depression är förmodligen den vanligaste, och den som vanligen avses med begreppet depression. Vid depression är det allmänna stämningsläget nedsatt, och den drabbade känner meningslöshet och tomhet i tillvaron, vanligen ett minskat intresse för aktiviteter som annars är givande och en påtaglig brist på energi. Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM III eller IV. Det finns en betydande samsjuklighet mellan depression och alkoholberoende, samt andra beroenden och psykiska tillstånd, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Antidepressiva läkemedel är en heterogen grupp av läkemedel som har det gemensamt att de kan vara användbara mot depression. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är förmodligen den vanligaste kategorin just nu. De verkar genom att minska återupptaget av serotonin i synapsklyftan. En annan kategori är serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare som utöver samma verkan som SSRI även förhindrar återupptaget av noradrenalin (SNRI). Ytterligare en annan kategori är tricykliska antidepressiva läkemedel, som är en äldre grupp av läkemedel. De verkar i stort sett på samma sätt som SNRI, men de är mindre specifika när det gäller andra neurotransmittorer. Tricykliska antidepressiva anses generellt mer effektiva mot depression, men ger också mer biverkningar. Utöver dessa kategorier finns ett flertal preparat som har mer unika verkningsmekanismer.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid alkoholberoende med samtidig depression har behandling med antidepressiva läkemedel av SSRI-typ ingen positiv effekt på effektmåttet andel som minskat alkoholkonsumtionen jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • Vid alkoholberoende med samtidig depression tycks behandling med antidepressiva läkemedel av annan typ än SSRI inte ha någon positiv effekt på effektmåttet andel som minskat alkoholkonsumtionen jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Vid alkoholberoende med samtidig depression har behandling med sertralin ingen positiv effekt på effektmåttet andel nyktra dagar under studieperioden jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Sammanfattningsvis hade behandling med antidepressiva läkemedel andra än SSRI viss effekt på depressiva symtom i tre randomiserade kontrollerade studier ingående i den systematiska översikten [1]. Behandling med SSRI hade ingen effekt på depressiva symtom i denna population, vare sig i de i översikten ingående studierna eller i den stora randomiserade kontrollerade studien [1, 2].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Alla antidepressiva läkemedel medför risk för biverkningar. SSRI-preparaten har en allvarlig biverkning i form av minskad hämning, som ju är ett symtom på depression, under de första veckorna i behandling samtidigt som de andra symtomen ännu inte hunnit påverkas. Detta medför en ökad risk för självmordsförsök under de första veckorna, varför det är noga att vara tydlig med information till patienten, och i svårare fall kan man välja att sätta in läkemedlet medan patienten är inneliggande för att ha ökade möjligheter att observera patienten. SSRI-preparat kan också ge utsättningssymtom, varför de bör trappas ut. Andra, mer vanliga biverkningar av SSRI-preparat är viktförändring och minskad sexuell drift.

Biverkningarna hos tricykliska antidepressiva läkemedel är i allmänhet mer uttalade än hos SSRI-preparaten. Några vanliga biverkningar är trötthet och ackommodationsrubbningar, torra slemhinnor, förstoppning, urinretention och försämrat minne. Tricykliska antidepressiva kan också ge mer allvarliga biverkningar som takykardi och oregelbunden hjärtrytm, och vid väldigt höga doser kan de ge hallucinationer, koma och till och med död.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden behandling med antidepressiva läkemedel vid tillståndet alkoholberoende med samtidig depression har studerats i sju randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 354 personer, sammanfattade i en systematisk översikt med meta-analyser [1]. I en meta-analys ingick tre studier med sammanlagt 163 patienter, och effektmåttet var minskning av alkoholkonsumtionen genom behandling med SSRI. I en annan meta-analys ingick tre studier med sammanlagt 109 patienter, och effektmåttet var i det fallet minskning av alkoholkonsumtionen genom behandling med antidepressiva läkemedel av annan typ än SSRI.

Ytterligare en studie, som inte ingår i översikten, har inkluderats i denna granskning. I den studien [2] deltog 328 patienter med alkoholberoende och depression. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 42,7 år och 63,8 procent var män. Patienterna randomiserades till sertralin, som tillhör gruppen SSRI, eller placebo och följdes under tio veckor. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde alkoholkonsumtion, främst andel nyktra dagar under hela studieperioden, och skattningsskalan Hamilton rating scale for depression (HAM-D) för att utvärdera effekten på depressionen. Man fann ingen positiv eller negativ effekt av sertralin jämfört med placebo på alkoholkonsumtionen eller på de depressiva symtomen [2].

Saknas någon information i studierna?

I den systematiska översikten [1] har man valt att slå samman alla antidepressiva läkemedel som inte tillhör gruppen SSRI. De läkemedel som ingår är olika varianter av tricykliska antidepressiva samt nefazodon, som inte tillhör den gruppen eller SSRI. Det ska också tilläggas att inget av de läkemedel som undersöks i studierna som berör andra läkemedel än SSRI tillhandahålls för närvarande i Sverige. Det vore således önskvärt med fler studier som berör enskilda preparat, kanske i synnerhet nyare SNRI-preparat.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Torrens, M, Fonseca, F, Mateu, G, Farre, M. Efficacy of antidepressants in substance use disorders with and without comorbid depression. A systematic review and meta-analysis. Drug and alcohol dependence. 2005; 78(1):1-22.
 2. Kranzler, HR, Mueller, T, Cornelius, J, Pettinati, HM, Moak, D, Martin, PR, et al. Sertraline treatment of co-occurring alcohol dependence and major depression. Journal of clinical psychopharmacology. 2006; 26(1):13-20.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00