Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom

 • Tillstånd: Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom
 • Åtgärd: Valproat (som tillägg till litium och psykologisk och psykosocial behandling)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks ha god effekt på andel dryckesdagar, andel tunga dryckesdagar och antal glas per dag, men det vetenskapliga underlaget är begränsat, och det finns risk för biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV. Bipolär sjukdom kategoriseras som en affektiv sjukdom och kännetecknas av återkommande perioder av mani, ett tillstånd med onaturligt förhöjt stämningsläge, eller hypomani som är en mildare variant av mani. De flesta patienter har också återkommande depressiva episoder. Bipolär sjukdom kan ofta behandlas med goda resultat, och förstahandsvalet är behandling med litium. Det finns en betydande samsjuklighet mellan bipolär sjukdom och alkoholberoende, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Valproat är ett antiepileptiskt läkemedel som även kan användas som stabiliserande läkemedel vid bipolär sjukdom. Verkningsmekanismen är ofullständigt känd.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom tycks behandling med valproat som tillägg till litium och psykologisk och psykosocial behandling

 • minska andelen tunga dryckesdagar med 53 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minska antalet glas per tung dryckesdag med 45 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minska andelen dryckesdagar med 29 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minska antalet glas per dryckesdag med 42 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Sammanfattningsvis återfanns inga belägg för att tilläggsbehandling med valproat till litium och psykologisk och psykosocial behandling skulle förbättra patienternas maniska eller depressiva symtom.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Valproat har kända fostertoxiska effekter (främst ryggmärgsbråck men även många andra varianter) och bör därför användas med mycket stor försiktighet hos kvinnor i fertil ålder.

Valproat kan också ge leverskador, i mycket sällsynta fall även dödsfall, och undersökningar av leverfunktion ska alltid göras innan behandling med detta läkemedel. En annan ovanlig biverkan är pankreatit (bukspottkörtelinflammation). Valproat kan också medföra nedsatt produktion av röda blodkroppar och blodplättar, samt i sällsynta fall en allmänt nedsatt produktion av samtliga celler i blodet i benmärgen. Det finns också en ökad risk för suicidtankar och suicidalt beteende hos patienter som behandlas med antiepileptika, men det är oklart om detta läkemedel specifikt medför en ökad risk.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden behandling med quetiapin vid tillståndet alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom har studerats i två randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 464 personer.

I den studie som den här granskningen är baserad på [1] deltog 59 patienter med bipolär sjukdom och beroende av alkohol. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 38,5 år, och 25 procent var kvinnor. Patienterna randomiserades till valproat eller placebo som tillägg till sedvanlig behandling och följdes under 24 veckor. Totalt 52 patienter återkom för minst en uppföljande kontroll efter baslinjemätningen. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde alkoholkonsumtion (andel tunga dryckesdagar, antal glas per tung dryckesdag, andel dryckesdagar och antal glas per dryckesdag) och symtom på bipolär sjukdom. I denna studie fann man positiva effekter av valproat på alkoholkonsumtionen, men man fann ingen signifikant positiv effekt på variabler som rör depressiva eller maniska symtom.

Saknas någon information i studierna?

Inget specifikt, mer än att det vore önskvärt med fler studier.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Salloum, IM, Cornelius, JR, Daley, DC, Kirisci, L, Himmelhoch, JM, Thase, ME. Efficacy of valproate maintenance in patients with bipolar disorder and alcoholism: a double-blind placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry. 2005; 62(1):37-45.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00