Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom

 • Tillstånd: Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom
 • Åtgärd: Quetiapin (som tillägg till litium eller valproat)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt på alkoholberoendet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV. Bipolär sjukdom kategoriseras som en affektiv sjukdom och kännetecknas av återkommande perioder av mani, ett tillstånd med onaturligt förhöjt stämningsläge, eller hypomani som är en mildare variant av mani. De flesta patienter har också återkommande depressiva episoder. Bipolär sjukdom kan ofta behandlas med goda resultat, och förstahandsvalet är behandling med litium. Det finns en betydande samsjuklighet mellan bipolär sjukdom och alkoholberoende, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Quetiapin är ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel som är effektivt vid behandling av såväl schizofreni som bipolär sjukdom. Quetiapin har dopaminerg, serotonerg och adrenerg antagonisteffekt och är även en potent antihistamin.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom har behandling med quetiapin som tillägg till behandling med litium eller valproat

 • ingen positiv effekt på effektmåttet andel tunga dryckesdagar jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på effektmåttet andel dryckesdagar jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på effektmåttet antal glas per dag jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Sammanfattningsvis tycks behandling med quetiapin som tillägg till litium eller övrig sedvanlig behandling inte ha någon betydelsefull effekt på maniska eller depressiva symtom i denna population av alkoholberoende patienter med samtidig bipolär sjukdom.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Den vanligaste biverkningen är somnolens, men läkemedlet kan ge en mängd andra biverkningar inklusive påverkade blodprover och så vidare. Vid överdos av läkemedlet ses vanligen en uttalad sedering, men flera dödsfall har inträffat. Som alla andra antipsykotiska läkemedel kan quetiapin orsaka tardiv dyskinesi efter långvarig användning, ett tillstånd som kännetecknas av ofrivilliga, repetitiva muskelrörelser. Atypiska antipsykotiska läkemedel medför generellt en något lägre risk för tardiv dyskinesi än första generationens antipsykotiska läkemedel.

Vilka studier ingår i granskningen?

Behandling med quetiapin vid alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom har studerats i två randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 464 personer.

I den första studien [1] deltog 115 patienter med bipolär sjukdom och missbruk eller beroende av alkohol. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 38,4 år, och 63 procent var män. Patienterna randomiserades till quetiapin eller placebo som tillägg till sedvanlig behandling och följdes under tolv veckor. Totalt 102 patienter återkom för minst en uppföljande kontroll efter baslinjemätningen. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde alkoholkonsumtion och symtom på bipolär sjukdom. I denna studie fann man en initial signifikant positiv effekt av quetiapin på depressiva symtom, men vid studiens slut var skillnaden mellan grupperna inte länge signifikant. Quetiapin hade ingen signifikant positiv effekt på variabler som rör alkoholkonsumtionen (andel dryckesdagar, andel tunga dryckesdagar, andel glas per dag) eller maniska symtom.

I den andra studien [2] deltog 362 patienter med bipolär sjukdom och alkoholberoende. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 38,6 år, och 63 procent var män. Patienterna randomiserades till quetiapin eller placebo som tillägg till litium eller valproat och följdes under tolv veckor. Totalt 328 patienter återkom för minst en uppföljande kontroll efter baslinjemätningen. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde alkoholkonsumtion (andel dryckesdagar, andel tunga dryckesdagar, andel glas per dag) och symtom på bipolär sjukdom. Ingen effekt kunde ses på alkoholberoendet eller depressiva eller maniska symtom [2].

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Brown, ES, Garza, M, Carmody, TJ. A randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial of quetiapine in outpatients with bipolar disorder and alcohol use disorders. The Journal of clinical psychiatry. 2008; 69(5):701-5.
 2. Stedman, M, Pettinati, HM, Brown, ES, Kotz, M, Calabrese, JR, Raines, S. A double-blind, placebo-controlled study with quetiapine as adjunct therapy with lithium or divalproex in bipolar I patients with coexisting alcohol dependence. Alcoholism, clinical and experimental research. 2010; 34(10):1822-31.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00