Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Gabapentin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att gabapentin trots att det inte har indikationen alkoholberoende ändå har visat god effekt på intagen mängd alkohol och på nyktra perioder. Dock krävs det ofta lång tid och tät uppföljning för att uppnå en adekvat dosering.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM-IV där minst tre av sju kriterier för alkoholberoende ska vara uppfyllda: toleransutveckling, abstinenssymtom, kontrollförlust, misslyckade försök att begränsa alkoholintaget, kraftig tidsåtgång till drickandet eller återhämtning efter drickande, minskat deltagande i viktiga sociala, yrkesmässiga eller rekreationella aktiviteter till följd av drickandet, samt fortsatt drickande trots kännedom om fysiska eller psykiska problem som orsakats av eller förvärras av alkohol.

Alkoholmissbruk utgår från definitionen i DSM-IV där minst ett av fyra missbrukskriterier ska vara uppfyllda utan att tre eller fler kriterier för alkoholberoende någon gång har uppfyllts: drickandet leder till att personen har svårt att leva upp till sina skyldigheter i arbete, skola eller hemmet, återkommande drickande i situationer där detta kan vara riskfyllt, återkommande juridiska problem på grund av drickandet, fortsatt drickande trots varaktiga eller återkommande sociala eller personliga problem som orsakas eller förvärras av drickandet.

Gabapentin är ett antiepileptikum med delvis oklar verkningsmekanism. Befintlig kunskap pekar på att gabapentin blockerar en specifik subenhet av spänningsberoende kalciumkanaler och därigenom modulerar neurotransmission med GABA (gammahydroxysmörsyra). Prekliniska fynd tyder på att gabapentin normaliserar den stressinducerade GABA-aktiveringen i amygdala som är förenad med alkoholberoende.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende ger läkemedelsbehandling med gabapentin

 • en dosberoende ökning av nykterheten under hela studieperioden jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en dosberoende ökning av inget tungt drickande under hela studieperioden jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vid alkoholberoende tycks läkemedelsbehandling med gabapentin ge

 • en minskning av antalet glas per dryckesdag jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förlängning av tiden till första tunga dryckesdagen under läkemedelsfasen (6 veckor) jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma gabapentins effekt på antal glas per dryckesdag och tid till första tunga dryckesdagen under hela studieperioden (12–16 veckor) vid alkoholberoende.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I en av studierna är behandling med gabapentin förenat med yrsel, somnolens under dagtid, dimsyn och prematur ejakulation. Dessa samband är statistiskt säkerställda, och samtliga problem var milda eller måttliga [1]. En mängd ytterligare potentiella biverkningar rapporteras i FASS, men där framför allt trötthet, feber, yrsel och solomnes anges vara mycket vanligt förekommande.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden läkemedelsbehandling med gabapentin vid alkoholberoende har studerats i fyra randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 381 patienter. Studierna visar sammanfattningsvis en statistiskt säkerställd effekt på en majoritet av de primära utfallsmått som använts. I en av studierna, med sammanlagt 60 patienter och en studieperiod på fyra veckor, jämfördes gabapentin med placebo, och man fann att gabapentin minskade antalet glas per dag och andelen tunga dryckesdagar samt ökade andelen nyktra dagar samt tid till första återfall i tungt drickande [2]. En mindre studie, som följde 21 patienter under sex veckors behandling med gabapentin och därefter sex veckor utan läkemedelsbehandling, fann en god effekt på tid till återfall i tungt drickande under behandlingsfasen samt under uppföljningsfasen [3].

I en annan studie med 150 deltagare undersöktes kombinationen gabapentin och naltrexon jämfört med naltrexon och placebo eller endast placebo under sex veckor och uppföljning tio veckor senare. Gabapentin som tilläggsbehandling till naltrexon hade god effekt på tid till återfall i tungt drickande under behandlingsfasen [1]. I den fjärde studien, också med 150 deltagare, gavs gabapentin eller placebo under 12 veckor. Två olika doser (900 eller 1 800 mg/dag) av gabapentin jämfördes med placebo, och man fann en god och dosberoende effekt på totalnykterhet och tungt drickande under hela studieperioden [4].

Saknas någon information i studierna?

Studierna har en studielängd på 4–16 veckor, och det saknas således studier som undersöker effekten över längre tid. Två av studierna rapporterar biverkningar på ett systematiskt sätt [1, 3], men endast en av dem är tillräckligt stor för att kunna identifiera skillnader mellan kontroll- och interventionsgrupp [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Anton, RF, Myrick, H, Wright, TM, Latham, PK, Baros, AM, Waid, LR, et al. Gabapentin combined with naltrexone for the treatment of alcohol dependence. The American journal of psychiatry. 2011; 168(7):709-17.
 2. Furieri, FA, Nakamura-Palacios, EM. Gabapentin reduces alcohol consumption and craving: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The Journal of clinical psychiatry. 2007; 68(11):1691-700.
 3. Brower, KJ, Myra Kim, H, Strobbe, S, Karam-Hage, MA, Consens, F, Zucker, RA. A randomized double-blind pilot trial of gabapentin versus placebo to treat alcohol dependence and comorbid insomnia. Alcoholism, clinical and experimental research. 2008; 32(8):1429-38.
 4. Mason, BJ, Quello, S, Goodell, V, Shadan, F, Kyle, M, Begovic, A. Gabapentin treatment for alcohol dependence: a randomized clinical trial. JAMA internal medicine. 2014; 174(1):70-7.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00