Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: GHB

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden är beroendeframkallande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV.

Gammahydroxybutyrat (GHB) är en fettsyra som är naturligt förekommande i kroppen. GHB binder och aktiverar GHB-receptorn och GABA-B-receptorn. Användning av GHB i höga doser ger effekter som liknar alkoholens, och kan ge upphov till beroendetillstånd. Verkningsmekanismen för GHB vid alkoholberoende är ofullständigt känd. GHB intas peroralt som en flytande lösning, 50 mg per kg kroppsvikt fördelat på tre doser per dygn. Natriumoxibat (hydroxismörsyra) är godkänt i Sverige men inte med denna indikation.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende tycks läkemedelsbehandling med GHB ge

 • en minskning på återgång till drickande jämfört med placebo (relativ risk (RR): 0,72, konfidensintervall (KI): 0,56–0,94) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskning på återgång till tungt drickande jämfört med placebo (relativ risk (RR): 0,36, konfidensintervall (KI): 0,21–0,63) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

GHB har biverkningar i form av mild hypotermi, yrsel, illamående, kräkningar, svaghet, förlust av perifer syn, förvirring, agitation, hallucinationer, nedsatt respiration, medvetslöshet och död. Några dödsfall har rapporterats som följd av intag av GHB, vanligen då det intagits tillsammans med andra droger. Ett dödsfall har tillskrivits GHB ensamt [1]. Det är viktigt att poängtera att GHB också är ett känt missbrukspreparat med beroendepotential.

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsbehandling med GHB vid alkoholberoende har studerats i två randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 99 personer, sammanfattade i en systematisk översikt [1]. Studieperioden var tre till sex månader.

Studierna visar att patienterna som får GHB har 28 procent mindre risk att återfalla till drickande och 66 procent mindre sannolikhet att återfalla till tungt drickande än patienter som får placebo. Detta är en kliniskt signifikant effekt.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om baslinjedata för interventions- och kontrollgrupp. Det saknas också effektmått för minskning av andel dryckesdagar och andel dagar med tungt drickande.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Leone, MA, Vigna-Taglianti, F, Avanzi, G, Brambilla, R, Faggiano, F. Gamma-hydroxybutyrate (GHB) for treatment of alcohol withdrawal and prevention of relapses. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; (2):CD006266.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00