Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Baklofen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att baklofen trots att det inte har indikationen alkoholberoende ändå visat god effekt på intagen mängd alkohol och på nyktra perioder. Det vetenskapliga underlaget är dock begränsat.

Kommentar: Avsaknaden av levertoxicitet ger läkemedlet en fördel vid långt framskriden hepatopati.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV.

Baklofen är en GABA-receptoragonist som används för att behandla spasticitet vid olika neurologiska sjukdomar. GABA-systemet är ett av de system på vilket alkohol utövar sin effekt i hjärnan, men den mekanism varigenom baklofen utövar sin effekt vid alkoholberoende är ännu ofullständigt känd. I de studier som ingår i denna granskning har en peroralt administrerad dygnsdos om 30 mg använts.

Avsaknad av levertoxicitet hos baklofen har gjort att man varit särskilt intresserad av att studera detta läkemedel vid alkoholberoende hos patienter med levercirrhos, en inte helt ovanlig komplikation till långvarigt alkoholberoende. Baklofen är godkänt i Sverige, dock inte med denna indikation.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende ger läkemedelsbehandling med baklofen

 • en minskning med 0,7–44 procentenheter på andel nyktra dagar jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en ökning med 43–49 procentenheter på nykterhet under hela studieperioden jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vid alkoholberoende tycks läkemedelsbehandling med baklofen

 • inte ha någon positiv effekt på andel dagar med tungt drickande (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Baklofen kan sänka kramptröskeln, kan leda till toxicitet i högre doser (dåsighet, letargi, andningspåverkan), bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion, och kan förvärra psykotiska symtom. Utsättningssymtom i form av konfusion, ångest, hallucinationer, maniska och paranoida tillstånd, samt takykardi har rapporterats. Dessa utsättningssymtom har försvunnit då preparatet i förekommande fall har återinsatts.

En viktig och vanlig biverkning är somnolens under de första veckorna i behandling, varför man kan överväga att instruera patienter att låta bli bilkörning under denna period.

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsbehandling med baklofen vid alkoholberoende har studerats i tre randomiserade kontrollerade studier [1–3], med sammanlagt 203 personer, sammanfattade i en systematisk översikt som dock bedömdes vara av låg kvalitet och därför inte använts som underlag för denna granskning [4]. Det finns ytterligare en randomiserad kontrollerad studie som inte inkluderats med anledning av att det är en sekundäranalys av data från en kontrollerad studie som avbröts i förtid, och effektmåtten i sekundäranalysen är andra än de primära effektmått man hade tänkt sig [5].

Två av studierna [1–2] visar effekt på nykterhet och andel nyktra dagar, men den tredje studien [3] visar ingen effekt på andel nyktra dagar eller andel dagar med tungt drickande. En skillnad mellan dessa studier är att de två första studierna inkluderar patienter som söker vård för alkoholberoende, medan den tredje studien annonserar efter patienter, vilket kan medföra skillnader i patientpopulationerna. Detta visar sig också vara fallet genom att patienterna i de två första studierna har en tyngre alkoholproblematik än patienterna i den tredje studien, varför man kan ställa upp hypotesen att baklofen har större effekt vid tyngre beroendeproblematik.

Saknas någon information i studierna?

På grund av den stora skillnaden i resultat mellan studierna är det önskvärt med fler bra studier med denna frågeställning. En av studierna har en behandlingslängd på 30 dagar och de andra två studierna har en behandlingslängd på tolv veckor. Det saknas således data för långtidsbehandling med baklofen.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Addolorato, G, Caputo, F, Capristo, E, Domenicali, M, Bernardi, M, Janiri, L, et al. Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: a preliminary double-blind randomized controlled study. Alcohol Alcohol. 2002; 37(5):504-8.
 2. Addolorato, G, Leggio, L, Ferrulli, A, Cardone, S, Vonghia, L, Mirijello, A, et al. Effectiveness and safety of baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis: randomised, double-blind controlled study. Lancet. 2007; 370(9603):1915-22.
 3. Garbutt, JC, Kampov-Polevoy, AB, Gallop, R, Kalka-Juhl, L, Flannery, BA. Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcoholism, clinical and experimental research. 2010; 34(11):1849-57.
 4. Muzyk, AJ, Rivelli, SK, Gagliardi, JP. Defining the role of baclofen for the treatment of alcohol dependence: a systematic review of the evidence. CNS drugs. 2012; 26(1):69-78.
 5. Addolorato, G, Leggio, L, Ferrulli, A, Cardone, S, Bedogni, G, Caputo, F, et al. Dose-response effect of baclofen in reducing daily alcohol intake in alcohol dependence: secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcohol Alcohol. 2011; 46(3):312-7.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Grethe Fochsen
075-247 31 40