Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Baklofen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att baklofen trots att det inte har indikationen alkoholberoende ändå visat god effekt på intagen mängd alkohol och på nyktra perioder. Det vetenskapliga underlaget är dock begränsat.

Kommentar: Avsaknaden av levertoxicitet ger läkemedlet en fördel vid långt skriden hepatopati.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV där minst 3 av 7 kriterier för alkoholberoende ska vara uppfyllda: toleransutveckling, abstinenssymtom, kontrollförlust, misslyckade försök att begränsa alkohol-intaget, kraftig tidsåtgång till drickandet eller återhämtning efter drickande, minskat deltagande i viktiga sociala, yrkesmässiga eller rekreationella aktivi-teter till följd av drickandet, samt fortsatt drickande trots kännedom om fysiska eller psykiska problem som orsakats av eller förvärras av alkohol.

Alkoholmissbruk utgår från definitionen i DSM IV där minst 1 av 4 miss-brukskriterier ska vara uppfyllda utan att 3 eller fler kriterier för alkohol-beroende någon gång har uppfyllts: drickandet leder till att personen har svårt att leva upp till sina skyldigheter i arbete, skola eller hemmet, återk-ommande drickande i situationer där detta kan vara riskfyllt, återkommande legala problem på grund av drickandet, fortsatt drickande trots varaktiga eller återkommande sociala eller personliga problem som orsakas eller förvärras av drickandet.

Baklofen är en GABA-receptoragonist som används för att behandla spasticitet vid olika neurologiska sjukdomar. GABA-systemet är ett av de system på vilket alkohol utövar sin effekt i hjärnan, men den fullständiga mekanism varigenom baklofen utövar sin effekt vid alkoholberoende är ännu ofullständigt känd. I de studier som ingår i detta arbetsdokument har en peroralt administrerad dygnsdos om 30 mg använts.

Avsaknad av levertoxicitet hos baklofen har gjort att man varit särskilt intresserad av att studera detta läkemedel vid alkoholberoende hos patienter med levercirrhos, som ju är en inte helt ovanlig komplikation till långvarigt alkoholberoende.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid tillståndet alkoholberoende har åtgärden läkemedelsbehandling med baklofen effekten ökning med  29-49% på effektmåttet nykterhet under hela studieperioden jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • Vid tillståndet alkoholberoende tycks åtgärden läkemedelsbehandling med baklofen inte ha någon effekt på effektmåttet andel dagar med tungt drickande jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Vid tillståndet alkoholberoende tycks åtgärden läkemedelsbehandling med baklofen inte ha någon effekt på effektmåttet dagar till återfall jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).
 • Vid tillståndet alkoholberoende tycks åtgärden läkemedelsbehandling med baklofen inte ha någon effekt på effektmåttet dagar till återfall i tungt drickande jämfört med placebo (begränsat veten-skapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åt-gärden läkemedelsbehandling med baklofen på effektmåttet fri från tungt drickande under hela studieperioden vid tillståndet alkoholberoende. Vidare är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden läkemedelsbehandling med baklofen på effektmåttet andel nyktra dagar vid tillståndet alkoholberoende.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Baklofen kan sänka kramptröskeln, kan leda till toxicitet i högre doser (dåsighet, letargi, andningspåverkan), bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion, psykotiska symtom kan förvärras. Utsättningssymtom i form av konfusion, ångest, hallucinationer, maniska och paranoida tillstånd, samt takykardi har rapporterats. Dessa utsättningssymtom har försvunnit då preparatet i förekommande fall har återinsatts.

En viktig och vanlig biverkning är somnolens under de första veckorna i behandling, varför man kan överväga att instruera patienter att låta bli bil-körning under denna period.

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsbehandling med baklofen vid alkoholberoende har studerats i 7 randomiserade kontrollerade studier [1-7] med sammanlagt 516 personer, där tre av studierna är sammanfattade i en systematisk översikt som dock bedömdes vara av låg kvalitet och har därför inte använts som underlag för detta arbetsdokument [8]. Det finns ytterligare en randomiserad kontrollerad studie som inte inkluderats i detta arbetsdokument med anledning av att det är en sekundäranalys av data från en kontrollerad studie som avbröts i förtid, och utfallsmåtten i sekundäranalysen är andra än de primära utfallsmått man hade tänkt sig [9].

Tre av studierna visar effekt på total nykterhet [1, 2, 6] och två av studierna visar effekt på andel nyktra dagar [1, 2], men de övriga studierna visar inga effekter på något effektmått. Det finns ingen tydlig skillnad i patientpopulation som kan förklara skillnaden i effekt mellan de olika studierna. Två av studierna studerar baklofen i hög dos [3, 6]. I en av dem ses effekt på andel som uppnår total nykterhet men inte på ande-len nyktra dagar [6], och i den andra saknas effekt på alla primära utfallsmått [3]. I den samlade bedömningen av dessa studier finns således ingenting som talar för att en högre dos är förenat med bättre effekt. För ett av utfallsmåtten, andel nyktra dagar, ingick 5 studier med 323 patienter i analysen [1, 4, 6, 7].

Trots att detta var det utfallsmått med störst antal patienter och antal studier blev den samlade bedömningen att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Detta beror på flera faktorer: att studierna pekade i olika riktningar, att flera av studierna inte visade någon effekt samt att flera av studierna saknade tillgängligt, i förväg publicerat, studieprotokoll.

Saknas någon information i studierna?

På grund av den stora skillnaden i resultat mellan studierna är det önskvärt med fler större, välgjorda studier med denna frågeställning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Addolorato, G, Caputo, F, Capristo, E, Domenicali, M, Bernardi, M, Janiri, L, et al. Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: a preliminary double-blind randomized controlled study. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire). 2002; 37(5):504-8.
 2. Addolorato, G, Leggio, L, Ferrulli, A, Cardone, S, Vonghia, L, Mirijello, A, et al. Effectiveness and safety of baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis: randomised, double-blind controlled study. Lancet. 2007; 370(9603):1915-22.
 3. Beraha, EM, Salemink, E, Goudriaan, AE, Bakker, A, de Jong, D, Smits, N, et al. Efficacy and safety of high-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence: A multicentre, randomised, double-blind controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol. 2016; 26(12):1950-9.
 4. Garbutt, JC, Kampov-Polevoy, AB, Gallop, R, Kalka-Juhl, L, Flannery, BA. Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcoholism, clinical and experimental research. 2010; 34(11):1849-57.
 5. Morley, KC, Baillie, A, Leung, S, Addolorato, G, Leggio, L, Haber, PS. Baclofen for the Treatment of Alcohol Dependence and Possible Role of Comorbid Anxiety. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire). 2014; 49(6):654-60.
 6. Müller, CA, Geisel, O, Pelz, P, Higl, V, Krüger, J, Stickel, A, et al. High-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence (BACLAD study): a randomized, placebo-controlled trial.  European neuropsychopharmacology; 2017. s. 1167-77.
 7. Ponizovsky, AM, Rosca, P, Aronovich, E, Weizman, A, Grinshpoon, A. Baclofen as add-on to standard psychosocial treatment for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with 1 year follow-up. Journal of substance abuse treatment. 2015; 52:24-30.
 8. Muzyk, AJ, Rivelli, SK, Gagliardi, JP. Defining the role of baclofen for the treatment of alcohol dependence: a systematic review of the evidence. CNS drugs. 2012; 26(1):69-78.
 9. Addolorato, G, Leggio, L, Ferrulli, A, Cardone, S, Bedogni, G, Caputo, F, et al. Dose-response effect of baclofen in reducing daily alcohol intake in alcohol dependence: secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire). 2011; 46(3):312-7.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00