Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Topiramat (Topimax)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att topiramat trots att det inte har indikationen alkoholberoende ändå visat god effekt på intagen mängd alkohol och på nyktra perioder. Dock krävs det ofta lång tid och tät uppföljning för att uppnå en adekvat dosering.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV.

Topiramat är ett kramplösande läkemedel som faciliterar den hämmande effekten av GABA-systemet och minskar den excitatoriska effekten av glutamatreceptorsystemet AMPA. Den specifika verkningsmekanismen vid alkoholberoende är inte fullständigt klarlagd. Läkemedlet tas peroralt vid två dostillfällen per dygn, och dygnsdosen måste titreras upp med 25–50 mg per vecka. Topiramat är godkänt som läkemedel i Sverige, men inte för behandling av alkoholberoende.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende ger läkemedelsbehandling med topiramat

 • en minskning med 15–72 procent på andel dagar eller veckor med tungt drickande jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en ökning med 17–146 procent på andel nyktra dagar eller veckor jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning med 53 procent på andel tunga drycksdagar över tid jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en ökning med 72 procent på andel nyktra dagar över tid jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Topiramat medför relativt ofta biverkningar som yrsel, parestesi, psykomotisk förlångsamning, minnes- och koncentrationssvårigheter och viktförlust. För att minska risken för biverkningar rekommenderas i FASS initialt en dos på 25 mg och dosökning med 25–50 mg per vecka tills måldosen är nådd (www.fass.se).

I en av studierna [1] fann man att en dostitrering från 25–300 mg på sex veckor var behäftad med ett betydligt större bortfall av patienter från interventionsgruppen än då man titrerade upp dosen på åtta veckor som man gör i de andra studierna.

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsbehandling med topiramat vid alkoholberoende har studerats i fem randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 920 personer [1–6], varav tre är sammanfattade i en systematisk översikt som dock bedömdes vara av låg kvalitet och inte användes som underlag för denna granskning. Den givna dosen topiramat trappades upp under sex till åtta veckor, och studierna pågick under 12–14 veckor. Med undantag för en studie som inte påvisade några statistiskt säkerställda effekter visar studierna god effekt för samtliga effektmått: andel nyktra dagar eller veckor, andel dagar eller veckor med tungt drickande, andel tunga dryckesdagar över tid och andel nyktra dagar över tid. Dessa effekter är i högsta grad kliniskt relevanta.

I en av studierna testades effekten av topiramat hos bärare av genvarianten GRIK1,rs2832407, som visat sig vara mer vanlig hos alkoholberoende personer än normalbefolkningen. Det visade sig att topiramat hade en bättre effekt för homozygota bärare av genvarianten än heterozygota bärare eller dem som saknade genvarianten.

Saknas någon information i studierna?

Man har i dessa studier inte undersökt total nykterhet under hela studieperioden, vilket hade varit intressant inte minst för jämförelse med andra läkemedel. Studierna sträcker sig över 12–14 veckor, så information om effekter under längre tid saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Johnson, BA, Rosenthal, N, Capece, JA, Wiegand, F, Mao, L, Beyers, K, et al. Topiramate for treating alcohol dependence: a randomized controlled trial. JAMA : the journal of the American Medical Association. 2007; 298(14):1641-51.
 2. Arbaizar, B, Diersen-Sotos, T, Gomez-Acebo, I, Llorca, J. Topiramate in the treatment of alcohol dependence: a meta-analysis. Actas espanolas de psiquiatria. 2010; 38(1):8-12.
 3. Baltieri, DA, Daro, FR, Ribeiro, PL, de Andrade, AG. Comparing topiramate with naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Addiction (Abingdon, England). 2008; 103(12):2035-44.
 4. Johnson, BA, Ait-Daoud, N, Bowden, CL, DiClemente, CC, Roache, JD, Lawson, K, et al. Oral topiramate for treatment of alcohol dependence: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9370):1677-85.
 5. Kranzler, HR, Covault, J, Feinn, R, Armeli, S, Tennen, H, Arias, AJ, et al. Topiramate treatment for heavy drinkers: moderation by a GRIK1 polymorphism. The American journal of psychiatry. 2014; 171(4):445-52.
 6. Likhitsathian, S, Uttawichai, K, Booncharoen, H, Wittayanookulluk, A, Angkurawaranon, C, Srisurapanont, M. Topiramate treatment for alcoholic outpatients recently receiving residential treatment programs: a 12-week, randomized, placebo-controlled trial. Drug and alcohol dependence. 2013; 133(2):440-6.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00