Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Nalmefen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att nalmefen kan jämföras med naltrexon och har visat god effekt i kliniska studier. Dock saknas klinisk erfarenhet, vilket motiverar en något lägre prioritering.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV.

Nalmefen är i likhet med naltrexon en specifik opioidantagonist med endast minimal agonistisk aktivitet. Verkningsmekanismen för nalmefen vid alkoholberoende är inte fullständigt klarlagd, men det antas att påverkan på det endogena opioidsystemet spelar en viktig roll. Nalmefen anses erbjuda några teoretiskt viktiga fördelar jämfört med naltrexon som mer effektiv inbindning till opioidreceptorer: högre biotillgänglighet och avsaknad av dosberoende levertoxicitet. Nalmefen är godkänt av Läkemedelsverket för behandling av alkoholberoende.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende ger läkemedelsbehandling med nalmefen

 • en minskning med 10–22 procent på andel dagar med tungt drickande jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vid alkoholberoende tycks läkemedelsbehandling med nalmefen ge

 • en minskning med 7–27,5 procent på mängd konsumerad alkohol per dag jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Vid alkoholberoende tycks läkemedelsbehandling med nalmefen inte ge

 • någon positiv effekt på återgång till tungt drickande (relativ risk RR: 0,85, konfidensintervall KI: 0,67–1,08) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Yrsel, illamående, trötthet, sömnstörning, kräkningar och svettningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsbehandling med nalmefen vid alkoholberoende har studerats i sex randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 2 393 patienter med en behandlingstid på 12–24 veckor [1-4]. Tre av studierna är samman-fattade i en systematisk översikt. Studierna visar en minskning av andelen dagar med tungt drickande med 10–22 procent samt en minskning av alkoholkonsumtionen mätt i antal gram alkohol per dag med 7–27,5 procent. Dessa är måttliga men kliniskt signifikanta effekter, men är i vissa fall inte statiskt säkerställda.

Tre av de sex studierna som ingår i denna granskning har en behandlingstid på 12 veckor, två studier 24 veckor och en studie 48 veckor. Resultaten från studien med långtidsuppföljning har inte inkluderats eftersom effektmåtten var sekundära. Resultaten var dock positiva för både andel dagar med tungt drickande och mängd konsumerad alkohol per dag efter 48 veckor [4].

I en subgruppsanalys av 667 patienter som hade en hög nivå av riskdrickande (mer än 60 g per dag för män och mer än 40 g per dag för kvinnor) gav nalmefen en tydlig effekt på både andelen dagar med tungt drickande och alkoholkonsumtion [5]. Denna analys är baserad på två av de in-gående studierna [2, 3].

Saknas någon information i studierna?

-

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

Rösner, S, Hackl-Herrwerth, A, Leucht, S, Vecchi, S, Srisurapanont, M, Soyka, M. Opioid antagonists for alcohol dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; (12):CD001867. Mann, K, Bladstrom, A, Torup, L, Gual, A, van den Brink, W. Extending the treatment options in alcohol dependence: a randomized controlled study of as-needed nalmefene. Biological psychiatry. 2013; 73(8):706-13. Gual, A, He, Y, Torup, L, van den Brink, W, Mann, K, Group, ES. A randomised, double-blind, placebo-controlled, efficacy study of nalmefene, as-needed use, in patients with alcohol dependence. Eur Neuropsychopharmacol. 2013; 23(11):1432-42. van den Brink, W, Sorensen, P, Torup, L, Mann, K, Gual, A, for the, SSG. Long-term efficacy, tolerability and safety of nalmefene as-needed in patients with alcohol dependence: A 1-year, randomised controlled study. Journal of psychopharmacology (Oxford, England). 2014; 28(8):733-44. van den Brink, W, Aubin, HJ, Bladstrom, A, Torup, L, Gual, A, Mann, K. Efficacy of as-needed nalmefene in alcohol-dependent patients with at least a high drinking risk level: results from a subgroup analysis of two randomized controlled 6-month studies. Alcohol Alcohol. 2013; 48(5):570-8.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00