Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Akamprosat (Campral) och naltrexon

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon positiv effekt på alkoholberoende.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV.

Akamprosat återställer balansen mellan den hämmande transmittorn GABA och den exciterande transmittorn glutamat, som båda är involverade i alkohols effekt på nervsystemet, via modulering av NMDA-receptorn som finns i hjärnans nervceller. I Sverige används vanligen en daglig, peroral dosering av akamprosat med 1 333–1 994 mg beroende på kroppsvikt, fördelat på tre doseringstillfällen per dag.

Naltrexon är en specifik opioidantagonist med endast minimal agonistisk aktivitet. Verkningsmekanismen för naltrexon vid alkoholberoende är inte fullständigt klarlagd, men det antas att påverkan på det endogena opioidsystemet spelar en viktig roll. Den i Sverige rekommenderade dosen är 50 mg peroralt en gång dagligen.

Kombinationen av akamprosat och naltrexon används inte sällan i den kliniska vardagen vid otillräckligt effekt av endast ett av läkemedlen, då båda läkemedel var för sig har visats ha positiv effekt vid alkoholberoende.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende har läkemedelsbehandling med akamprosat och naltrexon

 • ingen positiv effekt på återgång till drickande i jämförelse med endast akamprosat (relativ risk [RR]: 0,80, konfidensintervall [KI]: 0,49–1,30) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på andel nyktra dagar i jämförelse med endast akamprosat (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på återgång till tungt drickande i jämförelse med endast akamprosat (relativ risk [RR]: 0,81, konfidensintervall [KI]: 0,50–1,34) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på återgång till drickande i jämförelse med endast naltrexon RR: 0,88, KI: 0,61–1,28) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på återgång till tungt drickande i jämförelse med endast naltrexon (RR: 0,97, KI: 0,75–1,26) (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Akamprosat har bland annat biverkningarna diarré, koncentrationssvårigheter, yrsel och muntorrhet. Naltrexon har bland annat biverkningarna buksmärta, dimsyn, sömnighet under dagen, minskad aptit, illamående, kräkningar, trötthet, sömnsvårigheter, somnolens, letargi, svaghetskänsla, minskad libido, depression, yrsel och mardrömmar. Onormala leverfunktionsvärden har rapporterats hos överviktiga och äldre patienter som behandlas med naltrexon i högre doser än vad som rekommenderas.

Kombinationsbehandling med akamprosat och naltrexon har visats ge mer diarré och illamående än endast naltrexon och mer illamående och kräkningar än endast akamprosat.

Vilka studier ingår i granskningen?

Kombinationsbehandling med akamprosat och naltrexon har studerats i två studier: Anton med flera [1] och Kiefer med flera [2]. Dessa studier är sammanfattade i två systematiska översikter [3, 4]. Anton med flera är en stor studie med 1 385 patienter som utöver akamprosat och naltrexon samt kombination av detta även undersöker psykologiska och psykosociala behandlingsalternativ, studieperioden är 16 veckor. Kiefer med flera är en mindre studie med 160 patienter som behandlas med akamprosat, naltrexon, kombinationen av detta eller placebo under tolv veckor. Resultaten är sammanfattade i två systematiska översikter där den ena jämför kombinationsbehandlingen med akamprosat [3] och den andra jämför kombinationsbehandlingen med naltrexon [4]. Båda studier jämför också med placebo, men den analysen har bedömts vara irrelevant för frågeställningen. 

Saknas någon information i studierna?

Studierna har en behandlingslängd på 12–16 veckor. Det saknas således studier med längre behandlingstider.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Anton, RF, O’Malley, SS, Ciraulo, DA, Cisle, rRA, Couper, D, Donovan, DM, et al. Combined pharmacotherapies and behavioral interventions for alcohol dependence: the COMBINE study: a randomised controlled trial. JAMA : the journal of the American Medical Association. 2006; 295(17):2003-17.
 2. Kiefer, F, Jahn, H, Tarnaske, T, Helwig, H, Briken, P, Holzbach, R, et al. Comparing and combining naltrexoneand acamprosate in relapse prevention of alcoholism: a double-blind, placebo-controlled study. Archives of General Psychiatry 2003; 60(1):92-9.
 3. Rosner, S, Hackl-Herrwerth, A, Leucht, S, Lehert, P, Vecchi, S, Soyka, M. Acamprosate for alcohol dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; (9):CD004332.
 4. Rosner, S, Hackl-Herrwerth, A, Leucht, S, Vecchi, S, Srisurapanont, M, Soyka, M. Opioid antagonists for alcohol dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; (12):CD001867.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00