Alkoholberoende

 • Tillstånd: Alkoholberoende
 • Åtgärd: Akamprosat (Campral)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att akamprosat har god effekt på minskad konsumtion och minskade återfall samt har låg kostnad per effekt.

Kommentar: Effekten är något sämre än för disulfiram (antabus) vid behandling av alkoholberoende, men akamprosat har inga allvarliga biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholberoende i studierna utgår från definitionen i DSM IV.

Akamprosat återställer balansen mellan den hämmande transmittorn GABA och den exciterande transmittorn glutamat, som båda är involverade i alkohols effekt på nervsystemet, via modulering av NMDA-receptorn som finns i hjärnans nervceller. Akamprosat administreras peroralt och i Sverige används vanligen en dygnsdos på 1 333–1 994 mg beroende på kroppsvikt, fördelat på tre doseringstillfällen per dag.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende ger läkemedelsbehandling med akamprosat

 • en minskning med 14 procent på återgång till drickande jämfört med placebo (relativ risk [RR]: 0,86, konfidensintervall [KI]: 0,81–0,91) (starkt vetenskapligt underlag)
 • en ökning med 11 procentenheter på andel nyktra dagar jämfört med placebo (weighted mean distribution [WMD]: 10,94, konfidensintervall [KI]: 5,08–16,81) (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på andel dagar med tungt drickande jämfört med placebo (relativ risk [RR]: 0,99, konfidensintervall [KI]: 0,94–1,04) (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på återgång till drickande jämfört med naltrexon (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på andel nyktra dagar jämfört med naltrexon (peroralt) vid behandling av alkoholberoende (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen positiv effekt på andel dagar med tungt drickande jämfört med naltrexon (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

För akamprosat har diarré, koncentrationssvårigheter, yrsel och muntorrhet uppvisat statistisk signifikans i meta-analysen av Rösner med flera [1]. Kvinnor redovisade oftare måttliga eller svåra biverkningar än män i meta-analysen av Mason med flera [2].

Vilka studier ingår i granskningen?

Läkemedelsbehandling med akamprosat vid alkoholberoende har studerats i 24 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 6 894 personer, sammanfattade i en systematisk översikt [3]. Meta-analyserna visar att kontinuerlig behandling med akamprosat leder till återgång till drickande i 14 procent färre fall än placebo, och cirka 10 procentenheter färre dryckesdagar än placebo. Detta är en måttlig men kliniskt signifikant effekt.

Man har också jämfört akamprosat med naltrexon, som är ett annat godkänt läkemedel vid alkoholberoende. I de meta-analyser som gjorts [1] har man inte kunnat påvisa några statistiskt eller kliniskt signifikanta skillnader mellan akamprosat och naltrexon. Indirekta jämförelser tyder dock på att akamprosat kan vara mer effektivt för att öka andelen nyktra dagar och naltrexon mer effektivt för att minska andelen tunga dryckesdagar [3].

I en meta-analys av 22 studier med sammanlagt 6 111 patienter (1 317 kvinnor och 4 794 män) jämfördes behandlingseffekten av akamprosat mellan män och kvinnor med alkoholberoende [2]. Studien fann ingen skillnad i effekt mellan män och kvinnor för återgång till drickande, andel nyktra dagar eller andel dagar med tungt drickande. Det är 21 av de 22 studierna som ingår i meta-analysen [1] som ligger till grund för evidensgraderingen.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier med längre behandlingstid än tolv månader.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med akamprosat bedöms vara förenad med en låg kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår.

Fyra ekonomiska analyser visar att behandlingen sannolikt medför större besparingar än kostnader. Ingen av de ekonomiska analyser som gjorts är enskilt starka, men tillsammans utgör de tillräckligt god evidens. Dessutom finns starkt vetenskapligt underlag om effekter på alkoholkonsumtion i kombination med starka data (såväl cost-of-illness-studier som modellanalyser) om potentiella vinster av nykterhet.

Enligt egna skattningar baserade på potentiella besparingar om missbruket eller beroendet upphör, samt hälsovinster och kostnader för åtgärden, är kostnaden per kvalitetsjusterade levnadsår låg om behandling med akamprosat leder till en till två veckors nykterhet. Det bedöms som troligt att insatsen leder till det. Behandlingen bedöms ha låg kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår även då kostnaden för ett flertal behandlingskontakter inkluderats.

Referenser

 1. Rösner, S, Hackl-Herrwerth, A, Leucht, S, Lehert, P, Vecchi, S, Soyka, M. Acamprosate for alcohol dependence. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; (9):CD004332.
 2. Mason, BJ, Lehert, P. Acamprosate for alcohol dependence: a sex-specific meta-analysis based on individual patient data. Alcoholism, clinical and experimental research. 2012; 36(3):497-508.
 3. Petrov, I, Krogh, J, Nordentoft, M. [Meta-analysis of pharmacological therapy with acamprosate, naltrexone, and disulfiram--a systematic review]. Ugeskrift for laeger. 2011; 173(48):3103-9.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00