Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling

 • Tillstånd: Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling
 • Åtgärd: Minimalinvasiv kirurgisk ablation
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Underlaget är begränsat på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förmaksflimmer som är uttalat, symtomgivande, trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling, kan framgångsrikt behandlas med öppen hjärtkirurgi så kallad Cox Maze-operation där man skapar en labyrint för impulserna att löpa genom. Metoden har utvecklats och en modifierad operation kan nu utföras genom minimalinvasiv kirurgisk ablation via thorakoskopi. Labyrinten skapas då med hjälp av radiofrekvensenergi. Många av de patienter som i dag blir aktuella för thorakoskopisk ablation eller öppen maze-kirurgi har tidigare genomgått kateterburen ablation utan önskad effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid uttalat, symtomgivande förmaksflimmer, trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling, ger minimalinvasiv kirurgisk ablation

 • en absolut riskreduktion med 29 procentenheter på förekomst av vänster förmaksarytmier med duration > 30 sekunder efter ett år utan antiarytmisk medicinering jämfört med kateterburen ablation (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en absolut riskökning på 18,5 procentenheter på förekomst av allvarliga komplikationer jämfört med kateterburen ablation (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekten bedöms kliniskt relevant och bestående i åtminstone ett år.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Metoden är förenad med relativt hög frekvens av komplikationer, 34,4 procent jämfört med 15,9 procent hos kontrollgruppen. Dessa komplikationer är framför allt av karaktären pneumothorax, blödning och sårinfektion. De sker framför allt i den omedelbart postoperativa perioden men skillnaden kvarstår efter ett år.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad studie [1]. Slutsatserna baseras på 124 personer för effektmåtten frihet från vänster förmaksarytmier med duration > 30 sekunder efter ett år utan antiarytmisk medicinering och allvarliga komplikationer.

Interventionsgruppen genomgick minimalinvasiv kirurgisk ablation av vänster förmak. Kontrollgruppen erhöll kateterburen ablation av vänster förmak. I båda grupperna användes radiofrekvensenergi som energikälla.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om påverkan på mortalitet och livskvalitet. Överhuvudtaget behövs fler randomiserade kontrollerade studier med längre uppföljning och på ett mer oselekterat klientel för att bekräfta tidigare gjorda fynd.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Boersma, LV, Castella, M, van Boven, W, Berruezo, A, Yilmaz, A, Nadal, M, et al. Atrial fibrillation catheter ablation versus surgical ablation treatment (FAST): a 2-center randomized clinical trial. Circulation. 2012; 125(1):23-30.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69