Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling

 • Tillstånd: Uttalat, symtomgivande förmaksflimmer trots adekvat rytmreglerande läkemedelsbehandling
 • Åtgärd: Maze-kirurgi (full-maze) oavsett lesionsteknik
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och det vetenskapliga underlaget för åtgärden är starkare än det för minimalinvasiv kirurgisk ablation.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Maze-kirurgi som behandling av förmaksflimmer är en etablerad metod med god effekt (85–95 procents frihet från recidiv av förmaksflimmer) men med en viss mortalitet och risk för allvarliga komplikationer (visst vetenskapligt underlag).

Ett flertal patientserier finns publicerade där man uppnått frihet från förmaksflimmer ett år efter ingreppet på mellan 68–100 procent [1-3]. Dessutom anses metoden reducera risken för stroke. En nyligen publicerad metaanalys omfattande 69 rapporter (cirka 20 procent av dem med någon form av kontrollgrupp) om sammanlagt 5 885 patienter rapporterar överlevnad och frihet från förmaksflimmer upp till tre år efter ingreppet. Friheten från förmaksflimmer var signifikant bättre hos opererade patienter än hos de i kontrollgrupperna, nämligen 85–90 jämfört med 47–61 procent [4].

Randomiserade studier saknas och det finns stora variationer i publicerade serier beträffande fördelning av paroxysmala och permanenta flimmer, samtidig annan hjärtkirurgi och uppföljning och behandling efter ingreppet. SBU-alert har bedömt metoden 2002 [5].

Rapporterade komplikationer utgörs av reoperation för blödning (2,7–6,7 procent) och postoperativt pacemakerbehov, huvudsakligen beroende på underliggande sinusknutesjukdom (2,7–15 procent). 30-dagarsmortaliteten vid ingreppet har i olika serier angivits till mellan 0 och 2 procent [3]. Enligt svenska registerdata är den perioperativa komplikationsrisken 5–10 procent inklusive infektioner (personlig kommunikation).

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Schaff, HV, Dearani, JA, Daly, RC, Orszulak, TA, Danielson, GK. Cox-Maze procedure for atrial fibrillation: Mayo Clinic experience. Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. 2000; 12(1):30-7.
 2. Lonnerholm, S, Blomstrom, P, Nilsson, L, Oxelbark, S, Jideus, L, Blomstrom-Lundqvist, C. Effects of the maze operation on health-related quality of life in patients with atrial fibrillation. Circulation. 2000; 101(22):2607-11.
 3. Khargi, K, Hutten, BA, Lemke, B, Deneke, T. Surgical treatment of atrial fibrillation; a systematic review. Eur J Cardiothorac Surg. 2005; 27(2):258-65.
 4. Barnett, SD, Ad, N. Surgical ablation as treatment for the elimination of atrial fibrillation: a meta-analysis. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2006; 131(5):1029-35.
 5. SBU. SBU-Alert. Mazeoperation vid förmaksflimmer. 2002.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69