Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi och ha låg till intermediär operationsrisk

 • Tillstånd: Uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi och ha låg till intermediär operationsrisk
 • Åtgärd: Kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI)
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och det är angeläget med resultat från nya vetenskapliga studier.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Uttalad, symtomgivande aortastenos är ett tillstånd med hög dödlighet om det lämnas utan behandling. Klaffkirurgi med hjärt-lungmaskin är standardbehandling hos de patienter som bedöms klara en sådan åtgärd. Bedömningen görs med fördel vid en multidisciplinär konferens. Under det senaste decenniet har kateterburen aortaklaffsimplantation (TAVI) utvecklats som ett alternativ till öppen kirurgi. Klaffen levereras då perkutant via arteria femoralis eller transapikalt via en liten vänstersidig thorakotomi. TAVI har i studier visat sig dels öka överlevnaden och livskvaliteten för patienter med uttalad aortastenos och som inte bedömts kunna behandlas med öppen klaffkirurgi, dels vara ett alternativ för patienter med uttalad aortastenos som bedöms kunna genomgå öppen klaffkirurgi men ha hög operationsrisk. Frågan som detta tillstånds- och åtgärdspar försöker besvara är huruvida TAVI kan vara ett alternativ även för patienter med låg till intermediär risk för öppen kirurgi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av TAVI vid uttalad, symtomgivande aortastenos hos person som bedöms kunna behandlas med öppen klaffkirurgi och ha låg till intermediär operationsrisk avseende mortalitet och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Både öppen kirurgi och kateterburen klaffimplantation har kända komplikationer. Också i den aktuella populationen tyder de granskade studierna på att TAVI ger en ökad frekvens av kärlkomplikationer, pacemakerbehov och måttligt och uttalat paravalvulärt läckage jämfört med öppen kirurgi, omvänt ger öppen hjärtkirurgi mera blödningskomplikationer [1]. Stroke är en fruktad komplikation i båda grupperna men de granskade studierna är för små för att dra några slutsatser om eventuella skillnader i förekomst.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad studie [2] och en propensity-matchad observationsstudie [1]. Dessa studier ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av TAVI i populationen med låg till intermediär operationsrisk.

Ytterligare studier i denna population pågår och bör inom de närmaste åren kunna ge ny kunskap inom området.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. D'Errigo, P, Barbanti, M, Ranucci, M, Onorati, F, Covello, RD, Rosato, S, et al. Transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis: results from an intermediate risk propensity-matched population of the Italian OBSERVANT study. Int J Cardiol. 2013; 167(5):1945-52.
 2. Nielsen, HH, Klaaborg, KE, Nissen, H, Terp, K, Mortensen, PE, Kjeldsen, BJ, et al. A prospective, randomised trial of transapical transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement in operable elderly patients with aortic stenosis: the STACCATO trial. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2012; 8(3):383-9.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – klaffsjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69