Uttalad, symtomgivande, degenerativ mitralisinsufficiens, ejektionsfraktion ≤ 60 procent

 • Tillstånd: Uttalad, symtomgivande, degenerativ mitralisinsufficiens, ejektionsfraktion ≤ 60 procent
 • Åtgärd: Klaffkirurgi
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men det finns en lång klinisk erfarenhet av åtgärden och effektiva alternativa behandlingar saknas.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Uttalad, symtomgivande, degenerativ mitralisinsufficiens, ejektionsfraktion ≤ 60 procent är ett tillstånd med ökad risk för död om det lämnas obehandlat. Behandlingen som erbjuds är kirurgi av mitralisklaffen. I möjligaste mån lagar man patientens egen klaff, så kallad plastik och om detta ej är möjligt ersätts klaffen med en protes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av tidig kirurgisk behandling på död vid uttalad, symtomgivande mitralisinsufficiens med nedsatt vänsterkammarfunktion.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att jämföra effekten av kirurgisk behandling på 30-dagars mortalitet mellan patienter med ejektionsfraktion > 30 procent och ejektionsfraktion ≤ 30 procent.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kirurgisk behandling på hjärthändelser (förmaksflimmer, hjärtsvikt och kardiovaskulär död) under fem år vid uttalad, symtomgivande mitralisinsufficiens med nedsatt vänsterkammarfunktion.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kirurgi på död efter tio år hos patienter med ejektionsfraktion > 60 procent jämfört med patienter med ejektionsfraktion < 50 procent.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I studierna nämns ej komplikationerna till hjärtkirurgi men man nämner siffror som peroperativ mortalitet från 1 till 3 procent i olika patientmaterial. I övrigt är komplikationerna desamma som vid öppen hjärtkirurgi i allmänhet.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår fyra studier, alla observationsstudier [1-4]. Slutsatserna baseras på 262 personer för mortalitet, 14 582 personer för 30-dagarsmortalitet relaterat till ejektionsfraktion, 394 personer för hjärthändelser och 409 personer för tioårsöverlevnad relaterat till ejektionsfraktion.

Alla studier inkluderar patienter med uttalad mitralisinsufficiens, dominerande på basen av degenerativ sjukdom. Man har studerat hur kirurgisk intervention påverkar prognosen hos dessa patienter. Mitralisplastik är det vanligaste ingreppet. Medicinsk behandling i väntan på kirurgi är ofta använt som kontrollgrupp. Man har också studerat hur vänsterkammarfunktion och symtomatologi i sig påverkar prognosen hos denna patientgrupp.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas randomiserade kontrollerade studier vad gäller alla effektmått. Det råder emellertid internationell samstämmighet kring effekten av klaffkirurgi vid uttalad, symtomgivande, degenerativ mitralisinsufficiens med ejektionsfraktion ≤ 60 procent och eftersom både europeiska och amerikanska riktlinjer redan har detta som mycket starka operationsindikationer är sådana studier i princip omöjliga att genomföra [5, 6].

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Samad, Z, Kaul, P, Shaw, LK, Glower, DD, Velazquez, EJ, Douglas, PS, et al. Impact of early surgery on survival of patients with severe mitral regurgitation. Heart. 2011; 97(3):221-4.
 2. Haan, CK, Cabral, CI, Conetta, DA, Coombs, LP, Edwards, FH. Selecting patients with mitral regurgitation and left ventricular dysfunction for isolated mitral valve surgery. Ann Thorac Surg. 2004; 78(3):820-5.
 3. Grigioni, F, Tribouilloy, C, Avierinos, JF, Barbieri, A, Ferlito, M, Trojette, F, et al. Outcomes in mitral regurgitation due to flail leaflets a multicenter European study. JACC Cardiovasc Imaging. 2008; 1(2):133-41.
 4. Enriquez-Sarano, M, Tajik, AJ, Schaff, HV, Orszulak, TA, Bailey, KR, Frye, RL. Echocardiographic prediction of survival after surgical correction of organic mitral regurgitation. Circulation. 1994; 90(2):830-7.
 5. Bonow, RO, Carabello, BA, Chatterjee, K, de Leon, AC, Jr., Faxon, DP, Freed, MD, et al. 2008 focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to revise the 1998 guidelines for the management of patients with valvular heart disease). Endorsed by the Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2008; 52(13):e1-142.
 6. Vahanian, A, Alfieri, O, Andreotti, F, Antunes, MJ, Baron-Esquivias, G, Baumgartner, H, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012; 33(19):2451-96.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – klaffsjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69