Upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person med strukturell hjärtsjukdom

 • Tillstånd: Upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person med strukturell hjärtsjukdom
 • Åtgärd: Kateterablation
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Alternativa behandlingar saknas. Det är osannolikt att randomiserade studier kommer att göras på denna frågeställning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ventrikulär takykardi innebär att hjärtats elektriska aktivering utgår från någon av kamrarna och är förhöjd (> 100 slag/minut). Tillståndet medför en asynkron och hemodynamiskt ogynnsam sammandragning av hjärtats kammare. Ventrikulära takykardier förekommer framför allt hos personer med underliggande strukturell hjärtsjukdom, till exempel ischemisk kardiomyopati, och medför betydande sjuklighet och dödlighet.

Ablationsbehandling innebär att man med hjälp av en kateter som förs in i hjärtat riktar radiofrekvensenergi mot de delar av hjärtats vävnad där rytmrubbningarna uppstår. Ablationsbehandling ges i detta fall till personer med upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag trots adekvat läkemedelsbehandling inklusive antiarytmikaterapi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kateterablation vid upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person med strukturell hjärtsjukdom.

Det vetenskapliga underlaget utgörs endasst av icke-kontrollerade studier och rapporter från enskilda ablationscentra. På basen av dessa studier och rapporter har olika organisationer (se nedan) tagit konsensusbeslut avseende aktuell åtgärd.

European Heart Rhythm Association rekommenderar kateterablation vid ihållande monomorfa ventrikulära takykardier som återkommer trots antiarytmisk läkemedelsbehandling hos personer med strukturell hjärtsjukdom (tidigare hjärtinfarkt, dilaterad kardiomyopati, arytmogen högerkammarkardiomyopati) [1].

American Heart Association skriver att kateterablation är indicerat som tilläggsbehandling för vissa personer. Det gäller personer som drabbas av multipla chockterapier som har orsakats av ihållande ventrikulära takykardier, som inte kan avhjälpas med omprogrammering av ICD eller ändrad läkemedelsbehandling [2].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I genomförda studier rapporteras komplikationer vilka innefattar död (cirka 1 procent), stroke/TIA (transitorisk ischemisk attack) (cirka 1 procent), blödning eller annan vätskeansamling i hjärtsäcken (cirka 1 procent), komplett AV-block (cirka 1,6 procent).

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Aliot, EM, Stevenson, WG, Almendral-Garrote, JM, Bogun, F, Calkins, CH, Delacretaz, E, et al. EHRA/HRS Expert Consensus on Catheter Ablation of Ventricular Arrhythmias: developed in a partnership with the European Heart Rhythm Association (EHRA), a Registered Branch of the European Society of Cardiology (ESC), and the Heart Rhythm Society (HRS); in collaboration with the American College of Cardiology (ACC) and the American Heart Association (AHA). Europace. 2009; 11(6):771-817.
 2. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death—Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death): Developed in Collaboration With the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2006; 114(10):1088-132.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69