Symtomgivande förmaksflimmer utan strukturell hjärtsjukdom

 • Tillstånd: Symtomgivande förmaksflimmer utan strukturell hjärtsjukdom
 • Åtgärd: Självmedicinering med farmakologisk konvertering utanför sjukhus (behandling initierad av kardiolog i slutenvård)
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och effekten av åtgärden är begränsad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Hos hjärtfriska patienter med nydebuterat förmaksflimmer kan flekainid eller propafenon i ett endosförfarande vara en behandlingsmöjlighet om man önskar snabb konvertering (evidensstyrka 1).
 • För egenbehandling med peroral administrering av flekainid och propafenon i hemmet finns det visst vetenskapligt underlag.

Det finns betänkligheter med åtgärden med tanke på risken för proarytmier med framför allt snabbt överlett förmaksfladder. Första gången bör därför åtgärden utföras under övervakning.

En metaanalys av 1 843 patienter visar att behandling med peroral endosbehandling med propafenon à 600 mg kan konvertera förmaksflimmer till sinusrytm hos 56–83 procent av patienterna, beroende av bland annat förmaksflimmerdurationen. En dos propafenon var signifikant effektivare än placebo efter 8 timmar, men inte efter ett dygn. Propafenon var lika effektiv som flekainid men effektivare än kinidin och amiodarone [1].

Hjärtfriska patienter (268 stycken) med nydebuterat förmaksflimmer deltog i en studie med flekainid alternativt propafenon för självadministrerande "pill in the pocket"-strategi. På grund av biverkningar alternativt bristande effekt av läkemedlen exkluderades 58 patienter. Under en 15 månader lång observationstid var behandlingen effektiv i 94 procent (534 episoder) av alla symtomgivande hjärtklappningstillfällen.

Biverkningar rapporterades av 12 patienter (7 procent) under pågående hjärtklappning. En av de rapporterade biverkningarna var snabbt överlett förmaksfladder och övriga 11 patienter hade icke-kardiella biverkningar. Antalet besök till akuten och sjukhusvården minskade under året (p < 0,001) [2].

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Khan, IA. Single oral loading dose of propafenone for pharmacological cardioversion of recent-onset atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2001; 37(2):542-7.
 2. Alboni, P, Botto, GL, Baldi, N, Luzi, M, Russo, V, Gianfranchi, L, et al. Outpatient treatment of recent-onset atrial fibrillation with the "pill-in-the-pocket" approach. N Engl J Med. 2004; 351(23):2384-91.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69