Symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp

 • Tillstånd: Symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp
 • Åtgärd: Peroperativ intervention mot flimmer i kombination med annan hjärtkirurgi
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på sinusrytm men inte på mortalitet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patienter med symtomgivande förmaksflimmer som ska genomgå öppen hjärtkirurgi för ett annat tillstånd som till exempel kranskärlssjukdom eller klaffsjukdom kan vara aktuella för en peroperativ åtgärd mot förmaksflimret. Denna behandling utgörs av vänstersidig eller biatrial ablation med hjälp av radiofrekvensenergi eller cryoenergi för att skapa en labyrint för rytmimpulserna att löpa i och därigenom förhindra uppkomsten av förmaksflimmer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp ger peroperativ intervention mot flimmer i kombination med annan hjärtkirurgi

 • en ökad sannolikhet med 25–36 procent avseende förekomst av sinusrytm efter ett år jämfört med enbart hjärtkirurgi (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i mortalitet efter ett år jämfört med enbart hjärtkirurgi (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av peroperativ intervention mot flimmer i kombination med annan hjärtkirurgi på livskvalitet vid symtomgivande förmaksflimmer hos person som ska genomgå annat hjärtkirurgiskt ingrepp.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden förlänger operationstiden i samband med hjärtkirurgi.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår fem studier, varav tre är systematiska översikter [1-3] och två är randomiserade kontrollerade studier [4, 5]. Slutsatserna baseras på 595 personer för förekomst av sinusrytm efter ett år, 224 personer för mortalitet och 49 personer för livskvalitet. Dessa personer ingick i de randomiserade kontrollerade studierna.

Patienter som är planerade att genomgå öppen hjärtkirurgi, antingen kranskärlskirurgi eller klaffkirurgi eller eventuellt en kombination av dessa kartläggs angående förekomsten av förmaksflimmer. Vad gäller durationen av förmaksflimret så varierar den avsevärt. Kontrollgruppen i dessa studier är patienter med förmaksflimmer som genomgår den planerade hjärtoperationen utan tillägg av peroperativ intervention av förmaksflimmer. Interventionsgruppen genomgår som tillägg till planerad hjärtoperation någon form av kirurgisk ablation. Detta kan röra sig om en epi- eller endokardiell ablation av vänster förmak eller en biatrial ablation. Energikällan kan vara radiofrekvens eller cryoenergi. På grund av den stora heterogeniciteten av energikällor, ablationslinjer och durationen av flimret är litteraturen inom området inte alltid helt entydig.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas större randomiserade studier med inriktning på livskvalitet. Överhuvudtaget saknas större randomiserade studier med längre uppföljning vad gäller alla effektmått.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Basu, S, Nagendran, M, Maruthappu, M. How effective is bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation during concomitant cardiac surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012; 15(4):741-8.
 2. Camm, CF, Nagendran, M, Xiu, PY, Maruthappu, M. How effective is cryoablation for atrial fibrillation during concomitant cardiac surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011; 13(4):410-4.
 3. Chen, Y, Maruthappu, M, Nagendran, M. How effective is unipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation during concomitant cardiac surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012; 14(6):843-7.
 4. Budera, P, Straka, Z, Osmancik, P, Vanek, T, Jelinek, S, Hlavicka, J, et al. Comparison of cardiac surgery with left atrial surgical ablation vs. cardiac surgery without atrial ablation in patients with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation: final results of the PRAGUE-12 randomized multicentre study. Eur Heart J. 2012; 33(21):2644-52.
 5. von Oppell, UO, Masani, N, O'Callaghan, P, Wheeler, R, Dimitrakakis, G, Schiffelers, S. Mitral valve surgery plus concomitant atrial fibrillation ablation is superior to mitral valve surgery alone with an intensive rhythm control strategy. Eur J Cardiothorac Surg. 2009; 35(4):641-50.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69