Symtomgivande förmaksflimmer eller förmaksfladder i mer än 48 timmar

 • Tillstånd: Symtomgivande förmaksflimmer eller förmaksfladder i mer än 48 timmar
 • Åtgärd: Elkonvertering utan föregående antikoagulationsbehandling på basen av transesofageal ekokardiografi (TEE)
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Resultaten från befintliga studier är motstridiga.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Elkonvertering på basen av transesofageal ekokardiografi (TEE) innebär en klinisk vinst i tidsbesparing innan elkonverteringen.

I en metaanalys från sju TEE-studier fann man att emboliska händelser var signifikant vanligare i TEE-gruppen än i kontrollgruppen som hade behandlats med antikoagulantia innan elkonvertering (1,34 jämfört med 0,33 procent, p = 0,04) [1].

En multicenterstudie randomiserade 1 222 patienter med mer än två dygns förmaksflimmer till TEE-styrd elkonvertering med heparin- och warfarinbehandling innan elkonverteringen samt warfarin fyra veckor efter, alternativt warfarinbehandling tre veckor innan elkonverteringen samt fyra veckor efter. Efter sex månader fanns det ingen skillnad mellan grupperna när det gällde tromboemboliska händelser (10 personer (2 procent) jämfört med 4 personer (0,8 procent), risk ratio 2,47, 95-procentigt konfidensintervall 0,78–7,88, p = 0,11) [2].

Vid TEE-styrd elkonvertering finns två behandlingsstrategier med antingen ofraktionerat heparin eller lågmolekylärt heparin innan elkonvertering. I två prospektiva, randomiserade multicenterstudier fann man ingen skillnad i säkerheten mellan enoxaparin och heparin [3, 4].

I en studie av patienter med förmaksflimmer och TEE-styrd elkonvertering undersöktes patienternas hjärnor med magnetisk resonanstomografi (MR) innan och efter konverteringen. Man fann att 4,7 procent av patienterna hade nya ej symtomgivande emboliska lesioner efter konverteringen [5].

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-01-25 och 2013-01-31. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Moreyra, E, Finkelhor, RS, Cebul, RD. Limitations of transesophageal echocardiography in the risk assessment of patients before nonanticoagulated cardioversion from atrial fibrillation and flutter: an analysis of pooled trials (Structured abstract). American heart journal; 1995. p. 71-5.
 2. Klein, AL, Grimm, RA, Jasper, SE, Murray, RD, Apperson-Hansen, C, Lieber, EA, et al. Efficacy of transesophageal echocardiography-guided cardioversion of patients with atrial fibrillation at 6 months: a randomized controlled trial. American heart journal; 2006. p. 380-9.
 3. Stellbrink, C, Nixdorff, U, Hofmann, T, Lehmacher, W, Daniel, WG, Hanrath, P, et al. Safety and efficacy of enoxaparin compared with unfractionated heparin and oral anticoagulants for prevention of thromboembolic complications in cardioversion of nonvalvular atrial fibrillation: the Anticoagulation in Cardioversion using Enoxaparin (ACE) trial. Circulation. 2004; 109(8):997-1003.
 4. Klein, AL, Jasper, SE, Katz, WE, Malouf, JF, Pape, LA, Stoddard, MF, et al. The use of enoxaparin compared with unfractionated heparin for short-term antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients undergoing transoesophageal echocardiography-guided cardioversion: assessment of Cardioversion Using Transoesophageal Echocardiography (ACUTE) II randomized multicentre study. European heart journal; 2006. p. 2858-65.
 5. Bernhardt, P, Schmidt, H, Hammerstingl, C, Lüderitz, B, Omran, H. Incidence of cerebral embolism after cardioversion of atrial fibrillation: a prospective study with transesophageal echocardiography and cerebral magnetic resonance imaging. Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography; 2005. p. 649-53.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69