Symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom

 • Tillstånd: Symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom
 • Åtgärd: Kalciumscoring av kranskärlen
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Personerna är friska och åtgärden har ingen effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tillståndet som avses är personer utan bröstsmärta och utan känd kranskärssjukdom. Syftet med diagnostiken är att upptäcka om det finns tecken på subklinisk kranskärlssjukdom och används för att ge en uppfattning om framtida risk för kardiovaskulär sjukdom. Datortomografiska bilder tas utan injektion av jodbaserat röntgenkontrastmedel. Strukturer i kranskärlen med täthet över 130 Hounsfields-enheter räknas som förkalkningar och kan automatiskt kvantifieras med dedicerad programvara. Kalciumscore används för att gradera omfattningen av förkalkningar, 0 är frånvaro av och > 400 innebär utbredda förkalkningar i kranskärlen. Undersökningen innebär att patienten utsätts för joniserande strålning men stråldosen är relativt låg (cirka 1 mSv).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

För en symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom har kalciumscoring av kranskärlen

 • prognostisk betydelse för framtida händelser med mycket låg sannolikhet för kardiovaskulära händelser vid kalciumscore 0 (1 procent under fem år) och högre sannolikhet vid kalciumscore > 400 (13 procent under fem år). Den prognostiska betydelsen är oberoende av riskfaktorer (bestämt som Framingham Risk Score) vid kalciumscore > 300 (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kalciumscoring på andel som kommer att genomgå revaskularisering, stresstest och invasiva utredningar hos symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom.

Det vetenskapliga underlaget är även otillräckligt för att bedöma effekten på sjukvårdskostnader vid kalciumscoring av symtomfri person utan känd kranskärlssjukdom.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Datortomografi med kalciumscoring utsätter patienten för joniserande strålning och nytta bör därför noga vägas mot risk och så låg stråldos som möjligt användas, särskilt hos kvinnor i fertil ålder och barn. Stråldosen är relativt låg (cirka 1 mSv).

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår tio studier, varav nio är prognostiska studier och tre studier som visar på hur den kliniska handläggningen påverkas av kalciumscoring [1-3]. Slutsatserna baseras på 35 950 personer för prognostik och 7 285 personer för klinisk handläggning.

De amerikanska hjärtförbundens riktlinjer [4] ger stöd för att använda kalciumscoring hos personer utan bröstsmärta och utan känd kranskärlssjukdom och intermediär eller hög risk (> 10 procent inom tio år) för kardiovaskulär död eller hjärtinfarkt beräknat utifrån riskfaktorer. Europeiska hjärtförbundets (ESC) riktlinjer [5] anger att kalciumscoring bör övervägas hos personer med intermediär risk. Syftet med kalciumscoring är att ge vägledning till att sätta in primärpreventiv behandling eller att remittera för vidare utredning [6]. Det är dock kontroversiellt om fyndet vid kalciumscoring gör nytta vid vägledning till primärpreventiv behandling med till exempel statiner [7].

Arbetsprov används också för riskvärdering och rekommenderas i första hand vid hög risk för kardiovaskulär död eller hjärtinfarkt hos personer utan symtom och utan känd kranskärlssjukdom [4].

I ESC:s riktlinjer [5] rekommenderas däremot inte kalciumscoring för att diagnostisera eller utesluta kranskärlssjukdom vid symtom på grund av dålig korrelation mellan förkalkningar och förträngningar i kranskärlen. De amerikanska riktlinjerna avråder också från detta [4].

Saknas någon information i studierna?

Randomiserade studier som visar på om kalciumscoring ger skillnad i utfallet för patienten om det används för att vägleda till behandling saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid låg sannolikhet för kranskärlssjukdom (prevalens < 30 procent) var kalciumscoring associerat med en måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår i jämförelse med stress-EKG för diagnostisering av patienter med kranskärlssjukdom (viss hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Waugh, N, Black, C, Walker, S, McIntyre, L, Cummins, E, Hillis, G. The effectiveness and cost-effectiveness of computed tomography screening for coronary artery disease: systematic review. Health Technol Assess. 2006; 10(39):iii-iv, ix-x, 1-41.
 2. Rozanski, A, Gransar, H, Shaw, LJ, Kim, J, Miranda-Peats, L, Wong, ND, et al. Impact of coronary artery calcium scanning on coronary risk factors and downstream testing the EISNER (Early Identification of Subclinical Atherosclerosis by Noninvasive Imaging Research) prospective randomized trial. J Am Coll Cardiol. 2011; 57(15):1622-32.
 3. Budoff, MJ, Mohlenkamp, S, McClelland, R, Delaney, JA, Bauer, M, Jockel, HK, et al. A comparison of outcomes with coronary artery calcium scanning in unselected populations: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) and Heinz Nixdorf RECALL study (HNR). J Cardiovasc Comput Tomogr. 2013; 7(3):182-91.
 4. Wolk, MJ, Bailey, SR, Doherty, JU, Douglas, PS, Hendel, RC, Kramer, CM, et al. ACCF/ AHA/ ASE/ ASNC/ HFSA/ HRS/ SCAI/ SCCT/ SCMR/ STS 2013 Multimodality Appropriate Use Criteria for the Detection and Risk Assessment of Stable Ischemic Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2013.
 5. Montalescot, G, Sechtem, U, Achenbach, S, Andreotti, F, Arden, C, Budaj, A, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013; 34(38):2949-3003.
 6. Greenland, P, Bonow, RO, Brundage, BH, Budoff, MJ, Eisenberg, MJ, Grundy, SM, et al. ACCF/AHA 2007 clinical expert consensus document on coronary artery calcium scoring by computed tomography in global cardiovascular risk assessment and in evaluation of patients with chest pain: a report of the American College of Cardiology Foundation Clinical Expert Consensus Task Force (ACCF/AHA Writing Committee to Update the 2000 Expert Consensus Document on Electron Beam Computed Tomography). Circulation. 2007; 115(3):402-26.
 7. Nasir, K, Shaw, LJ, Budoff, MJ, Ridker, PM, Pena, JM. Coronary artery calcium scanning should be used for primary prevention: pros and cons. JACC Cardiovasc Imaging. 2012; 5(1):111-8.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69