Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen

 • Tillstånd: Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen
 • Åtgärd: Läkemedelsballong i samband med PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden. Det finns effektiva och bättre dokumenterade alternativa behandlingar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

PCI är i dag den dominerande behandlingsmetoden vid förträngningar i hjärtats kranskärl. Med hjälp av en ballong vidgas blodkärlet som därefter hålls öppet med ett stent (ett metallnät som expanderas). Både ballonger och stent kan vara behandlade med läkemedel för att minska risken för att blodkärlet blir trångt igen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av läkemedelsballong i samband med PCI på dödlighet, hjärtinfarkt, stenttrombos och behov av ny PCI vid stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen.

Eventuell klinisk relevans eller varaktighet av effekten går ej att bedöma baserat på tillgängliga studier.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt baserad på åtta randomiserade kontrollerade studier. Slutsatserna baseras på 1 706 personer. Studierna har uttalad heterogenitet, kraftig bias och bristande överförbarhet till svenska förhållanden [1].

Två andra studier har utvärderats men de studerar in-stent restenoser och kan således inte ligga tillgrund för den aktuella frågeställningen.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2015-03-11. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [2].

Saknas någon information i studierna?

Studier, designade för att undersöka insjuknande i kliniska händelser såsom död och hjärtinfarkt samt hur utfallet skulle bli om dagens evidensbaserade läkemedelsbehandling skulle ha använts, saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Fröhlich, GM, Lansky, AJ, Ko, DT, Archangelidi, O, De Palma, R, Timmis, A, et al. Drug eluting balloons for de novo coronary lesions - a systematic review and meta-analysis. BMC medicine. 2013; 11:123.
 2. Liistro, F, Porto, I, Angioli, P, Grotti, S, Ducci, K, Falsini, G, et al. Elutax paclitaxel-eluting balloon followed by bare-metal stent compared with Xience V drug-eluting stent in the treatment of de novo coronary stenosis: a randomized trial. Am Heart J. 2013; 166(5):920-6.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69