Stabil angina pectoris, gränssignifikant stenos vid kranskärlsröntgen

 • Tillstånd: Stabil angina pectoris, gränssignifikant stenos vid kranskärlsröntgen
 • Åtgärd: Intrakoronar tryckmätning för beslut om revaskularisering
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har god effekt och tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Frågeställningen gäller om beslut om revaskularisering ska avgöras efter bedömning av stenosgrad vid kranskärlsröntgen med hjälp av ögonmått eller med intrakoronar tryckmätning i tillägg till ögonmåttsbedömningen av stenosgraden. Graden av stenos i ett kranskärl är svår att avgöra med ögat. Traditionellt anses en stenos som blockerar 50 procent av kranskärlets diameter vara “signifikant”, det vill säga symtomgivande och prognostiskt ogynnsam.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid stabil angina pectoris, gränssignifikant stenos vid kranskärlsröntgen, ger intrakoronar tryckmätning för beslut om revaskularisering

 • en absolut riskreduktion på 5,1 procentenheter på det kombinerade utfallsmåttet mortalitet, hjärtinfarkt, revaskularisering jämfört med kranskärlsröntgen och bedömning med ögonmått (måttligt starkt vetenskapligt underlag)

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie [1]. Slutsatserna baseras på 1 005 personer för det kombinerade utfallsmåttet mortalitet, hjärtinfarkt, revaskularisering.

I studien ingår personer med signifikanta stenoser (> 50 procent) i flera (minst två) kärl. Interventionsgruppen randomiserades till intrakoronar tryckmätning, vilket innebär att fraktionell flödesreserv (FFR) mättes och PCI gjordes enbart om FFR ≤ 0,8. Stenoser med FFR > 0,8 behandlades inte. Kontrollgruppen fick angiografiguidad PCI, det vill säga operatören beslutade om PCI enligt gängse kriterier på signifikans baserat på kranskärlsröntgen och ögonmått enbart.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Tonino, PA, De Bruyne, B, Pijls, NH, Siebert, U, Ikeno, F, van' t Veer, M, et al. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. N Engl J Med. 2009; 360(3):213-24.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69