Stabil angina pectoris, CCS I–II, med påvisbar lindrig till måttlig ischemi

 • Tillstånd: Stabil angina pectoris, CCS I–II, med påvisbar lindrig till måttlig ischemi
 • Åtgärd: Kranskärlsröntgen för möjlighet till revaskularisering
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad och det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden gör nytta.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Stabil kranskärlssjukdom, som beror på åderförträngning i hjärtats blodkärl, medför inskränkningar i hjärtats förmåga att arbeta på grund av syrebrist. Vanliga symtom är central bröstsmärta eller andfåddhet framför allt vid ansträngning (angina pectoris). Utredningen är primärt icke-invasiv och innebär olika funktionstester. Vid diagnos påbörjas behandling med läkemedel. Vid otillräcklig effekt eller misstanke om syrebrist kan utredningen utökas med kranskärlsröntgen. Tillståndet kan efter kranskärlsröntgen behandlas med PCI eller öppen hjärtkirurgi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kranskärlsröntgen som led i utredning och behandling på mortalitet vid stabil angina pectoris, CCS I–II, med påvisbar lindrig till måttlig ischemi.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Kranskärlsröntgen är en invasiv undersökning som har en förhållandevis stor risk för komplikationer (1–3 procent).

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad studie vars substudie [1] har värderats och resulterat i ovanstående bedömning. Slutsatserna baseras på data från 1 381 personer för effektmåttet dödlighet. Totalt 115 personer avled inom ramen för studien.

Saknas någon information i studierna?

Studierna är inte primärt designade för att utvärdera den avsedda åtgärden eftersom alla patienter genomgick kranskärlsröntgen. Vidare har studierna för få deltagare för att utvärdera effekten av intervention vid det avsedda tillståndet. Således saknas adekvat underlag för kranskärlsröntgen som led i utredning och behandling av mild till måttlig stabil angina pectoris med ischemi.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Shaw, LJ, Weintraub, WS, Maron, DJ, Hartigan, PM, Hachamovitch, R, Min, JK, et al. Baseline stress myocardial perfusion imaging results and outcomes in patients with stable ischemic heart disease randomized to optimal medical therapy with or without percutaneous coronary intervention. Am Heart J. 2012; 164(2):243-50.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69