ST-höjningsinfarkt utan reperfusionsbehandling

 • Tillstånd: ST-höjningsinfarkt utan reperfusionsbehandling
 • Åtgärd: Fondaparinux
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och behandlingen har en god effekt. Alternativa behandlingar saknas och det råder en underbehandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid ST-höjningsinfarkt utan reperfusionsbehandling ger behandling med fondaparinux

 • minskad risk för död och hjärtinfarkt (visst vetenskapligt underlag).

I den stora OASIS-6-studien (n = 12 092) studerades behandling med fondaparinux i upp till åtta dagar vid ST-höjningsinfarkt oavsett om reperfusionsterapi gavs eller ej, och i händelse av reperfusionsterapi, oavsett om den gavs som trombolys eller direkt PCI [1]. Hos de 2 867 patienter som inte fick någon reperfusionsbehandling var förekomsten av död eller hjärtinfarkt efter 30 dagar (primär endpoint) signifikant lägre hos dem som fått fondaparinux jämfört med dem som fått placebo, 12,2 jämfört med 15,1 procent (hazard ratio 0,80, 95-procentigt konfidensintervall 0,65–0,98). Förekomsten av blödningsbiverkningar särredovisades inte för denna subgrupp, men det fanns ingen signifikant skillnad i allvarliga blödningar mellan fondaparinux och placebobehandlade totalt sett i studien (inkluderande patienter med trombolysbehandling utan indikation för adjuvant heparinbehandling), 1,4 mot 2,0 procent (hazard ratio 0,68, 95-procentigt konfidensintervall 0,45–1,02).

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Yusuf, S, Mehta, SR, Chrolavicius, S, Afzal, R, Pogue, J, Granger, CB, et al. Effects of fondaparinux on mortality and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA. 2006; 295(13):1519-30.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69