ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Ticagrelor som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget kan appliceras på en bred population vilket kan underlätta implementeringen.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förträngningar i hjärtats kranskärl kan leda till blodpropp som plötsligt helt eller delvis täpper till kranskärlet så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. Om avstängningen kvarstår mer än 20–30 minuter utvecklas en hjärtinfarkt, vars storlek beror på vilket kärl som drabbats och hur länge avstängningen varar. Behandlingen går därför ut på att i första hand öppna det tilltäppta kärlet och att därefter med blodförtunnande läkemedel förebygga att kärlet täpps igen på nytt.

När det blodförtunnande läkemedlet klopidogrel ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid akuta koronara syndrom minskas risken för ischemiska händelser medan risken ökas något för blödningar. Ett nytt trombocythämmande (blodförtunnande) läkemedel, ticagrelor, har jämförts med klopidogrel som tillägg till ASA vid ST-höjningshjärtinfarkt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid ST-höjningsinfarkt ger behandling med ticagrelor som tillägg till ASA

 • ingen minskad risk för död under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • måttligt lägre risk för hjärtinfarkt under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,80, 95-procentigt konfidensintervall 0,65–0,98) (hög evidensstyrka)
 • måttligt ökad risk för stroke under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 1,63, 95-procentigt konfidensintervall 1,07–2,48) (hög evidensstyrka)
 • måttligt lägre risk för stenttrombos under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,66, 95-procentigt konfidensintervall 0,45–0,95) (hög evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för allvarlig blödning under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Dyspne (andfåddhet) förekommer oftare vid behandling med ticagrelor än klopidogrel, 12,6 procent jämfört med 8,4 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

I underlaget ingår en studie [1] som utgör en subanalys av en tidigare randomiserad kontrollerad multicenterstudie med en uppföljningstid på upp till 12 månader [2]. Studien omfattar totalt 7 544 patienter med ST-höjningsinfarkt. Personer som nyligen behandlats med trombolys ingick inte i studien. Studien jämför behandling med ticagrelor som tillägg till ASA med standardbehandlingen klopidgrel och ASA. I studien redovisas bland annat resultat för totalmortalitet, hjärtinfarkt, stroke, stenttrombos och allvarliga blödningskomplikationer.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-06-11 och 2013-07-03. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Personer som nyligen behandlats med trombolys uteslöts från studien. Information saknas om andelen som avbröt behandlingen på grund av biverkan.

Hälsoekonomisk bedömning

Ticagrelor jämfört med klopidogrel vid behandling av ST-höjningsinfarkt är förknippad med en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (god hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Steg, PG, James, S, Harrington, RA, Ardissino, D, Becker, RC, Cannon, CP, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with ST-elevation acute coronary syndromes intended for reperfusion with primary percutaneous coronary intervention: A Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) trial subgroup analysis. Circulation. 2010; 122(21):2131-41.
 2. Wallentin, L, Becker, RC, Budaj, A, Cannon, CP, Emanuelsson, H, Held, C, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009; 361(11):1045-57.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69