ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra

 • Tillstånd: ST-höjningsinfarkt behandlad med acetylsalicylsyra
 • Åtgärd: Prasugrel som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det finns en alternativ åtgärd som fått en högre prioritet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förträngningar i hjärtats kranskärl kan leda till blodpropp som plötsligt helt eller delvis täpper till kranskärlet så att blodet inte når fram till hjärtmuskulaturen. Om avstängningen kvarstår mer än 20 till 30 minuter utvecklas en hjärtinfarkt, vars storlek beror på vilket kärl som drabbats och hur länge avstängningen varar. Behandlingen går därför ut på att i första hand öppna det tilltäppta kärlet och att därefter med blodförtunnande läkemedel förebygga att kärlet täpps igen på nytt.

När det blodförtunnande läkemedlet klopidogrel ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) vid ST-höjningshjärtinfarkt minskas risken för ischemiska händelser medan risken ökas något för blödningar. Ett nytt trombocythämmande (blodförtunnande) läkemedel. prasugrel, har jämförts med klopidogrel som tillägg till ASA vid ST-höjningshjärtinfarkt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid ST-höjningsinfarkt ger behandling med prasugrel som tillägg till ASA

 • ingen minskad risk för död under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • ingen minskad risk för kardiovaskulär död under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskreduktion med 2,2 procentenheter för hjärtinfarkt under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,75, 95-procentigt konfidensintervall 0,59–0,95) (hög evidensstyrka)
 • ingen minskad risk för stroke under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka)
 • en absolut riskreduktion med 1,2 procentenheter för stenttrombos under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (hazard ratio 0,58, 95-procentigt konfidensintervall 0,36–0,93) (hög evidensstyrka)
 • ingen ökad risk för allvarlig blödning under uppföljningstiden jämfört med behandling med klopidogrel (måttlig evidensstyrka).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Behandling med prasugrel jämfört med behandling med klopidogrel innebär ökad risk för allvarlig blödning efter kranskärlsoperation, 18,8 procent jämfört med 2,7 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

I underlaget ingår en studie [1] som utgör en subanalys av en tidigare randomiserad kontrollerad multicenterstudie med en uppföljningstid på upp till 15 månader [2]. Subanalysen omfattar totalt 3 534 patienter med ST-höjningsinfarkt och planerad behandling med ballongvidgning. Personer som nyligen behandlats med trombolys ingick inte i studien. Studien jämför behandling med prasugrel som tillägg till ASA med standardbehandlingen klopidogrel och ASA. I studien redovisas bland annat resultat för totalmortalitet, hjärtinfarkt, stroke, stenttrombos och allvarliga blödningskomplikationer.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2013-06-11 och 2013-07-03. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Information saknas om behandling av ST-höjningsinfarkt utan planerad ballongvidgning, samt effekt på icke-procedurrelaterad hjärtinfarkt och avbrott på grund av biverkningar.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Montalescot, G, Wiviott, SD, Braunwald, E, Murphy, SA, Gibson, CM, McCabe, CH, et al. Prasugrel compared with clopidogrel in patients undergoing percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction (TRITON-TIMI 38): double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2009; 373(9665):723-31.
 2. Wiviott, SD, Braunwald, E, McCabe, CH, Montalescot, G, Ruzyllo, W, Gottlieb, S, et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2007; 357(20):2001-15.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69