ST-höjningsinfarkt

 • Tillstånd: ST-höjningsinfarkt
 • Åtgärd: GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad men det finns andra åtgärder som har bättre risk-nytta-profil.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

ST-höjningsinfarkt (STEMI) orsakas vanligen av en plackruptur med påföljande pålagring av en blodpropp. Vid STEMI orsakar blodproppen vanligen ett helt tilltäppt kranskärl. Den i Sverige i dag dominerande behandlingen är primär PCI, där tromben sönderdelas mekaniskt med ballongvidgning. Samtidig behandling med trombocythämning och antikoagulation mot bildandet av tromber är viktig.

GPIIb/IIIa-hämmare har under lång tid varit förstahandsval som tillägg till heparin vid primär PCI. I detta dokument redovisas en metaanalys där ingående studier jämför GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin med enbart heparin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid ST-höjningsinfarkt ger GPIIb/IIIa-hämmare i kombination med heparin i samband med primär PCI

 • en absolut riskreduktion på 1,0 procent på mortalitet jämfört med heparin (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en relativ riskökning med 1,46 (95-procentigt konfidensintervall 1,08–1,99) för allvarlig blödning jämfört med heparin (begränsat vetenskapligt underlag).

Denna metaanalys jämför GPIIb/IIIa-hämmare med heparin vid primär PCI. Ingående studier är publicerade mellan 1998 och 2012. I gruppen GPIIb/IIIa-hämmare ingår såväl abciximab som eptifibatid och tirofiban. Detta är rimligt eftersom samtliga tre läkemedel använts i detta sammanhang, även om abciximab är mera studerat. Jämförelser mellan abciximab och eptifibatid och tirofiban har inte visat på någon tydlig skillnad i effekt [1].

Ingen studiepopulation i de inkluderade studierna har samtidig behandling med de perorala, mera effektiva, trombocythämmare som används i dag, vilket påverkar överförbarheten till aktuella förhållanden.

Riskökningen för allvarlig blödning redovisas inte i absoluta termer i den aktuella metaanalysen som ingår. I en äldre metaanalys från 2009 [2] var risken för allvarlig blödning med GPIIb/IIIa-hämmare 3 procent jämfört med 2,3 procent för heparin (odds ratio 1,41, 95-procentigt konfidensintervall 1,04–1,93).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Ja, ökad risk för allvarlig blödning, se ovan.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en metaanalys bestående av 20 randomiserade studier publicerade mellan 1998 och 2012 [3]. Slutsatserna baseras på 7 414 personer. Det studerade effektmåttet är mortalitet, 30-dagars mortalitet i 17 studier, 6-månaders mortalitet (då 30-dagars mortalitet inte gick att få fram) i tre studier.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas långtidsuppföljning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Ottani, F, La Vecchia, L, De Vita, M, Catapano, O, Tarantino, F, Galvani, M. Comparison by meta-analysis of eptifibatide and tirofiban to abciximab in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2010; 106(2):167-74 e1.
 2. De Luca, G, Navarese, E, Marino, P. Risk profile and benefits from Gp IIb-IIIa inhibitors among patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty: a meta-regression analysis of randomized trials. Eur Heart J. 2009; 30(22):2705-13.
 3. Sethi, A, Bajaj, A, Bahekar, A, Bhuriya, R, Singh, M, Ahmed, A, et al. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors with or without thienopyridine pretreatment improve outcomes after primary percutaneous coronary intervention in high-risk patients with ST elevation myocardial infarction--a meta-regression of randomized controlled trials. Catheterization and cardiovascular interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions. 2013; 82(2):171-81.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69