Sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension

 • Tillstånd: Sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension
 • Åtgärd: 5-fosfodiesterashämmare
 • Central rekommendation: Ja

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Pulmonell hypertension betyder högt blodtryck i lungartärerna och är ett delfenomen i ett brett panorama av sjukdomstillstånd. Pulmonell hypertension definieras som medeltryck i lungartären i vila ≥ 25 mmHg uppmätt vid hjärtkateterisering. En uppskattning av det systoliska lungartärtrycket kan erhållas genom ekokardiografi.

Pulmonell hypertension indelas i fem huvudgrupper [1]. Grupp 3 är pulmonell hypertension vid sjukdomar i lungvävnaden, varvid lungsjukdom resulterar i en ökad lungkärlsresistens (PVR), ökat tryck och ökad belastning för hjärtats högerkammare. Den dominerande lungsjukdomen som orsakar pulmonell hypertension är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). En annan lungsjukdom är lungfibros. Bägge dessa sjukdomar medför betydande sjuklighet och dödlighet. Systemisk skleros med engagemang av lungorna som orsak till pulmonell hypertension räknas ej till denna grupp, utan till grupp 1 (PAH, pulmonell arteriell hypertension).

En av de läkemedelsgrupper som introducerades i början av 2000-talet för behandling av pulmonell hypertension typ 1 är 5-fosfodiesterashämmare (PDEIs), med två godkända substanser (sildenafil och tadalafil). Dessa orsakar vasodilatation och motverkar cellproliferation. Den ena av dessa substanser (sildenafil) har även studerats vid KOL och lungfibros, som komplement till vedertagen behandling riktad mot grundsjukdomen.

Behandlingen syftar till att sänka lungkärlsresistensen och förbättra högerkammarens funktion, förbättra patientens arbetsförmåga, minska symtom och förbättra överlevnad. Det finns dock en risk, särskilt vid KOL, att syresättningen, arbetsförmåga och överlevnaden minskar och symtomen förvärras med 5-fosfodiesterashämmare eftersom detta preparat kan öka perfusionen av dåligt ventilerade lungsegment.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension ger 5-fosfodiesterashämmare

 • ingen effekt på arbetsförmåga mätt med 6 minuters gångtest jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av 5-fosfodiesterashämmare på dödlighet, lungkärlsresistens, hjärtminutvolymsindex och arteriell syrgastension vid sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar som i flertalet studier har rapporterats i högre grad hos patienter behandlade med 5-fosfodiesterashämmare jämfört med placebo inkluderar huvudvärk som dock oftast är övergående samt flusher och hypotoni.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två mindre studier av patienter med lungfibros, en prospektiv okontrollerad studie [2] och en randomiserad kontrollerad studie som inte tog hänsyn till förekomst av pulmonell hyptertension [3]. I granskningen ingick även tre små randomiserade studier [4-6] och två icke-kontrollerade studier av patienter med KOL [7, 8]. Endast tre studier [2, 5, 7] krävde pulmonell hypertension för inklusion, varav en använde ekokardigrafi [5] och två använde hjärtkateterisering för att säkerställa detta. Slutsatserna baseras på data från 180 personer för dödlighet, 300 personer för arbetsförmåga, 36 personer för lungkärlsresistens, 31 personer för hjärtfunktion och 303 personer för syrgastension.

Saknas någon information i studierna?

För 5-fosfodiesterashämmare vid sjukdom i lungvävnaden med eller utan verifierad pulmonell hypertension saknas information om långtidseffekter och studier av tillräcklig storlek och duration för analys av effekt på överlevnad och tid till försämring.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Simonneau, G, Robbins, IM, Beghetti, M, Channick, RN, Delcroix, M, Denton, CP, et al. Updated clinical classification of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2009; 54(1 Suppl):S43-54.
 2. Ghofrani, HA, Wiedemann, R, Rose, F, Schermuly, RT, Olschewski, H, Weissmann, N, et al. Sildenafil for treatment of lung fibrosis and pulmonary hypertension: a randomised controlled trial. Lancet. 2002; 360(9337):895-900.
 3. Zisman, DA, Schwarz, M, Anstrom, KJ, Collard, HR, Flaherty, KR, Hunninghake, GW. A controlled trial of sildenafil in advanced idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2010; 363(7):620-8.
 4. Lederer, DJ, Bartels, MN, Schluger, NW, Brogan, F, Jellen, P, Thomashow, BM, et al. Sildenafil for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized crossover trial. COPD. 2012; 9(3):268-75.
 5. Rao, RS, Singh, S, Sharma, BB, Agarwal, VV, Singh, V. Sildenafil improves six-minute walk distance in chronic obstructive pulmonary disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Indian journal of chest diseases & allied sciences. 2011; 53(2):81-5.
 6. Blanco, I, Santos, S, Gea, J, Guell, R, Torres, F, Gimeno-Santos, E, et al. Sildenafil to improve respiratory rehabilitation outcomes in COPD: a controlled trial. Eur Respir J. 2013; 42(4):982-92.
 7. Blanco, I, Gimeno, E, Munoz, PA, Pizarro, S, Gistau, C, Rodriguez-Roisin, R, et al. Hemodynamic and gas exchange effects of sildenafil in patients with chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 181(3):270-8.
 8. Rietema, H, Holverda, S, Bogaard, HJ, Marcus, JT, Smit, HJ, Westerhof, N, et al. Sildenafil treatment in COPD does not affect stroke volume or exercise capacity. Eur Respir J. 2008; 31(4):759-64.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69