Refraktär angina pectoris

 • Tillstånd: Refraktär angina pectoris
 • Åtgärd: Ryggmärgsstimulering
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är låg jämfört med konventionell läkemedelsbehandling. Åtgärden har effekt på antal anginaattacker och funktionsklass (CSS), dock med begränsad evidens. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för mortalitet. Möjligheterna till behandling i form av ytterligare revaskularisering är uttömda.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns en patientgrupp som lider av svår invalidiserande angina pectoris (refraktär angina pectoris), trots optimal läkemedelsbehandling, och som inte är lämplig för kranskärlskirurgi (CABG) eller PCI. Cirka 2 procent av de patienter som genomgått kranskärlsröntgen uppfyller kriterierna för refraktär angina pectoris. Dessa patienter har generellt en låg livskvalitet.

Ryggmärgsstimulering bygger på ”gate control-teorin”. Elektriska signaler sänds från en inopererad impulsgenerator via en elektrod som implanterats i epiduralrummet till ryggmärgens baksträngar. Elektroden läggs in på en nivå så att patienten vid den elektriska stimuleringen får parestesier motsvarande det område där patienten känner av sin angina. Impulsgeneratorn programmeras individuellt och patienten kan därefter själv styra sin behandling med hjälp av en fjärrkontroll.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid refraktär angina ger ryggmärgstimulering jämfört med enbart medicinsk behandling

 • signifikant bättre livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant bättre funktionsklass (CCS) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant högre arbetskapacitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant högre funktionsförmåga (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant färre anginaepisoder (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant lägre nitroglycerinkonsumtion (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekterna avseende dessa mått bedöms vara kliniskt relevanta.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av ryggmärgstimulering på mortalitet vid refraktär angina.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om det finns signifikanta skillnader i effekt på funktionsklass och nitroglycerinkonsumtion av ryggmärgstimulering jämfört med perifer kompressionsbehandling (EECP) vid refraktär angina [1].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

De vanligaste komplikationerna vid SCS är infektioner och problem med elektroden. I den systematiska översikten [2] angavs infektion hos en av 104 redovisade patienter och lossad eller skadad elektrod i 10 av 128 patienter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår tre studier [1-3], varav en systematisk översikt med sju ingående randomiserade kontrollerade studier, en ytterligare randomiserad kontrollerad studie samt en observationsstudie. Slutsatserna baseras på 144 personer för mortalitet, 66 personer för livskvalitet, 90 personer för arbetskapacitet, 88 personer för nitroglycerinkonsumtion, 18 personer för anginaepisoder och 42 personer för funktionsklass.

Slutsatsen avseende jämförelsen med EECP på nitrokonsumtion och funktionsklass baseras på en observationsstudie med sammanlagt 123 patienter i jämförelsen.

Slutsatserna ifrån de tabellerade studierna avseende positiva effekter av-seende anginaepisoder, nitroglycerinkonsumtion, funktionsklass, arbets-kapacitet och livskvalitet stöds också i en översikt av 16 observationella studier med ”före-efter” design [4].

Saknas någon information i studierna?

Studier av långtidseffekter på symtom, livskvalitet och funktionsmått av ryggmärgstimulering jämfört med enbart medicinsk behandling saknas, likaså saknas studier av tillräcklig storlek på effekter på mortalitet och hjärtinfarkt.

Hälsoekonomisk bedömning

Ryggmärgstimulering genererade en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår i jämförelse med konventionell läkemedelsbehandling vid behandling av refraktär angina pectoris (viss hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Bondesson, S, Pettersson, T, Erdling, A, Hallberg, IR, Wackenfors, A, Edvinsson, L. Comparison of patients undergoing enhanced external counterpulsation and spinal cord stimulation for refractory angina pectoris. Coron Artery Dis. 2008; 19(8):627-34.
 2. Taylor, RS, De Vries, J, Buchser, E, Dejongste, MJ. Spinal cord stimulation in the treatment of refractory angina: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMC cardiovascular disorders. 2009; 9:13.
 3. Lanza, GA, Grimaldi, R, Greco, S, Ghio, S, Sarullo, F, Zuin, G, et al. Spinal cord stimulation for the treatment of refractory angina pectoris: a multicenter randomized single-blind study (the SCS-ITA trial). Pain. 2011; 152(1):45-52.
 4. Lanza, GA, Barone, L, Di Monaco, A. Effect of spinal cord stimulation in patients with refractory angina: evidence from observational studies. Neuromodulation. 2012; 15(6):542-9; disdcussion 9.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69