Refraktär angina pectoris

 • Tillstånd: Refraktär angina pectoris
 • Åtgärd: Perifer kompressionsbehandling
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på antal angina attacker och funktionsklass (CSS), dock med begränsad evidens. Vetenskapligt underlag saknas för mortalitet. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är måttlig jämfört med ingen behandling. Möjligheterna till behandling i form av ytterligare revaskularisering är uttömda.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns en patientgrupp som lider av svår invalidiserande angina pectoris (refraktär angina pectoris), trots optimal läkemedelsbehandling, och som inte är lämplig för kranskärlskirurgi (CABG) eller PCI. Cirka 2 procent av de patienter som genomgått kranskärlsröntgen uppfyller kriterierna för refraktär angina pectoris. Dessa patienter har generellt en låg livskvalitet.

Behandling med perifer kompressionsbehandling (EECP, Enhanced External CounterPulsation) är en icke-kirurgisk, mekanisk metod som kan minska symtomgraden av angina pectoris. Tryckmanschetter runt patientens vader, lår och stuss pumpas upp och töms i takt med hjärtats cykel. Under hjärtats diastole-fas är trycket ökat i manschetterna och medför en ökad koronar- och myokardperfusion genom ökat preload.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid refraktär angina ger EECP

 • en minskning med 0,22 tabletter nitroglycerin per dag (NS) respektive 13 procent fler som minskar nitroglycerinkonsumtionen mer än 50 procent (p < 0,05) jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • 0,24 färre episoder av angina per dag (NS) respektive 13 procent fler som minskar antalet episoder per dag > 50 procent (p < 0,05) jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • 24 procent färre som brukar nitroglycerin ett år efter jämfört med före behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • signifikant lägre (bättre) CCS-klass efter jämfört med före behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på arbetsduration vid stresstest jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på nitroglycerinförbrukning jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av EECP på livskvalitet vid refraktär angina.

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av EECP på mortalitet vid refraktär angina.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar vid EECP omfattar framför allt hudpåverkan, ben och höft-smärtor. I den randomiserade prövningen rapporterade fler patienter med aktiv behandling biverkningar, 55 procent respektive 26 procent (p < 0,001). Dock ledde de endast i ett fåtal fall till avbrytande av behandlingen.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår fem studier [1-5], varav två är från en och samma randomiserade kontrollerade studie, där kontrollgruppen fick ”icke-verksam” (sham) EECP-behandling. De tre övriga är observationsstudier, en med en obehandlad kontrollgrupp, respektive en grupp behandlad med ryggmärgsstimulering; de två övriga är gjorda med ”före-efter” design. En systematisk översikt [6] finns vilken dock baseras helt på den enda randomiserade kontrollerade studien [1, 2].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om huruvida EECP påverkar mortalitet och ny- eller återinsjuknande i hjärtinfarkt vid refraktär angina.

Hälsoekonomisk bedömning

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för EECP jämfört med ingen behandling är måttlig (viss hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Arora, RR, Chou, TM, Jain, D, Fleishman, B, Crawford, L, McKiernan, T, et al. Effects of enhanced external counterpulsation on Health-Related Quality of Life continue 12 months after treatment: a substudy of the Multicenter Study of Enhanced External Counterpulsation. J Investig Med. 2002; 50(1):25-32.
 2. Arora, RR, Chou, TM, Jain, D, Fleishman, B, Crawford, L, McKiernan, T, et al. The multicenter study of enhanced external counterpulsation (MUST-EECP): effect of EECP on exercise-induced myocardial ischemia and anginal episodes. Journal of the American College of Cardiology; 1999. p. 1833-40.
 3. Bondesson, S, Pettersson, T, Erdling, A, Hallberg, IR, Wackenfors, A, Edvinsson, L. Comparison of patients undergoing enhanced external counterpulsation and spinal cord stimulation for refractory angina pectoris. Coron Artery Dis. 2008; 19(8):627-34.
 4. Michaels, AD, Linnemeier, G, Soran, O, Kelsey, SF, Kennard, ED. Two-year outcomes after enhanced external counterpulsation for stable angina pectoris (from the International EECP Patient Registry [IEPR]). Am J Cardiol. 2004; 93(4):461-4.
 5. Pettersson, T, Bondesson, S, Cojocaru, D, Ohlsson, O, Wackenfors, A, Edvinsson, L. One year follow-up of patients with refractory angina pectoris treated with enhanced external counterpulsation. BMC cardiovascular disorders. 2006; 6:28.
 6. Amin, F, Al Hajeri, A, Civelek, B, Fedorowicz, Z, Manzer, BM. Enhanced external counterpulsation for chronic angina pectoris. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (2):CD007219.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69