Pulmonell arteriell hypertension

 • Tillstånd: Pulmonell arteriell hypertension
 • Åtgärd: Behandling med stimulerare av lösligt guanylatcyklas
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Det finns måttligt stark evidens för att åtgärden har effekt på de effektmått som finns studerade inom området (ej mortalitet). Erfarenheterna av åtgärden är än så länge begränsade.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Pulmonell hypertension betyder högt blodtryck i lungornas pulsådror. Många olika sjukdomar kan ge upphov till en tryckökning i lungpulsådern. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sådan sjukdom. Den drabbar i första hand lungpulsådrornas finaste grenar (arteriolerna) och leder till att glatta muskelceller i kärlväggen växer i både storlek och antal. Kärlväggarna blir förtjockade och får en ökad tendens att dra ihop sig (vasokontriktion) vilket leder till att blodflödet i kärlen försvåras. Flödesmotståndet eller lungkärlsresistensen mäts oftast i Wood Units, men också i dyn s/cm5, varvid gäller att 1 Wood Unit = 80 dyn s/cm5.

När flödesmotsåndet ökar måste den högra hjärthalvan arbeta hårdare och pressa upp ett högre tryck i lungpulsådern för att upprätthålla ett normalt blodflöde genom lungorna. Det ökande trycket leder till tilltagande andfåddhet och konditionsnedsättning. När höger kammare inte längre klarar av att generera det tryck som behövs, sjunker blodflödet genom lungorna, och därmed också blodflödet i hela kroppen. I detta stadium tillkommer symtom och tecken på högersvikt som buksvullnad, illamående, benödem och halsvenstas.

En av de läkemedelsgrupper som introducerats på senare år för behandling av PAH är stimulerare av lösligt guanylatcyklas (sGC), med i dagsläget en godkänd substans (riociguat). Riociguat verkar uppströms i samma system som 5-fosfodiesterashämmare och orsakar vasodilatation och motverkar cellproliferation. Behandlingen syftar till att sänka lungkärlsresistensen och lungartärtrycket, förbättra högerkammarens funktion och därmed hjärtminutvolymerna (Cardiac Output, CO), förbättra patientens funktionsgrad, minska symtom och förbättra överlevnad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid PAH ger behandling med stimulerare av lösligt guanylatcyklas

 • en förbättrad arbetsförmåga med en gångsträcka som ökar med i genomsnitt 36 meter jämfört med placebo under en uppföljningstid på upp till tre månader (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad funktionsklass med minst en klass enligt WHO jämfört med placebo (måttligt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av lungkärlsresistens med 226 dyn s/cm5 jämfört med placebo (måttligt vetenskapligt underlag)
 • en ökad hjärtminutvolym med 0,9 l/min (måttligt vetenskapligt underlag).

I en open-label uppföljningsstudie sågs bibehållen förbättring av arbetsförmåga och funktionsklass jämfört med baslinjen efter ett år och inga ytterligare biverkningar [1].

En mindre studie har också undersökt kombinationen av riociguat med 5-fosfodiesterashämmare vid PAH [2]. Studien såg ingen nytta av kombinationen, men däremot ett ökat behandlingsavslutande på grund av hypotoni, talande för att dessa preparat ej bör kombineras.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar som i den randomiserade studien rapporterades i högre grad hos patienter behandlade med riociguat jämfört med placebo inkluderade synkope, presynkope, yrsel, illamående, huvudvärk, dyspepsi, reflux, nästäppa, diarré, perifera ödem, anemi, hjärtklappning, stegrade leverskademarkörer, akut njursvikt och hypotoni.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad studie som inkluderade 380 personer [3]. En extensionsstudie med open-label över ett år med samma personer har publicerats [1]. En mindre studie med 18 personer som undersökte kombinationen av riociguat med 5-fosfodiesterashämmare vid PAH har också publicerats [2].

Saknas någon information i studierna?

För stimulerare av lösligt guanylatcyklas vid PAH saknas studier av tillräcklig storlek och duration för analys av effekt på överlevnad och hospitalisering samt jämförande studier med andra etablerade behandlingsmetoder vid PAH (endotelinreceptorantagonister och 5-fosfodiesterashämmare).

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Rubin, LJ, Galie, N, Grimminger, F, Grunig, E, Humbert, M, Jing, ZC, et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension: a long-term extension study (PATENT-2). Eur Respir J. 2015; 45(5):1303-13.
 2. Galie, N, Muller, K, Scalise, AV, Grunig, E. PATENT PLUS: a blinded, randomised and extension study of riociguat plus sildenafil in pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J. 2015; 45(5):1314-22.
 3. Ghofrani, HA, Galie, N, Grimminger, F, Grunig, E, Humbert, M, Jing, ZC, et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2013; 369(4):330-40.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69