Pulmonell arteriell hypertension

 • Tillstånd: Pulmonell arteriell hypertension
 • Åtgärd: 5-fosfodiesterashämmare
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Effekten är likvärdig med den av endotelinreceptorantagonister men kostnaden är lägre.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Pulmonell hypertension betyder högt blodtryck i lungornas pulsådror. Många olika sjukdomar kan ge upphov till en tryckökning i lungpulsådern. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sådan sjukdom. Den drabbar i första hand lungpulsådrornas finaste grenar (arteriolerna) och leder till att glatta muskelceller i kärlväggen växer i både storlek och antal. Kärlväggarna blir förtjockade och får en ökad tendens att dra ihop sig (vasokontriktion) vilket leder till att blodflödet i kärlen försvåras. Flödesmotståndet eller lungkärlsresistensen mäts oftast i Wood Units, men också i dyn s/cm5, varvid gäller att 1 Wood Unit = 80 dyn s/cm5.

När flödesmotsåndet ökar måste den högra hjärthalvan arbeta hårdare och pressa upp ett högre tryck i lungpulsådern för att upprätthålla ett normalt blodflöde genom lungorna. Det ökande trycket leder till tilltagande andfåddhet och konditionsnedsättning. När höger kammare inte längre klarar av att generera det tryck som behövs, sjunker blodflödet genom lungorna, och därmed också blodflödet i hela kroppen. I detta stadium tillkommer symtom och tecken på högersvikt som buksvullnad, illamående, benödem och halsvenstas.

En av de läkemedelsgrupper som introducerats på senare år för behandling av PAH är 5-fosfodiesterashämmare (PDEIs), med två godkända substanser (sildenafil och tadalafil). Dessa orsakar vasodilatation och motverkar cellproliferation. Behandlingen syftar till att sänka lungkärlsresistensen och lungartärtrycket, förbättra högerkammarens funktion och därmed hjärtminutvolymerna (Cardiac Output, CO), förbättra patientens funktionsgrad, minska symtom och förbättra överlevnad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid PAH ger 5-fosfodiesterashämmare

 • en förbättrad arbetsförmåga med en gångsträcka som ökar med i genomsnitt 14–69 meter jämfört med placebo under en uppföljningstid på upp till fyra månader (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad funktionsklass med minst en klass enligt New York Heart Association (NYHA) Functional Classification hos 17–35 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad hemodynamik i lungkärlen med en minskning av lungkärlsresistens i lungartär på 122–376 dyn s/cm5 och förbättrad pumpförmåga med 0,2–0,9 l/min/m2 (starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av 5-fosfodiesterashämmare på dödlighet vid PAH.

Effekten är kliniskt relevant eftersom den förbättrar arbetsförmågan. Uppföljningstiden i studierna är dock begränsad till 3–4 månader.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar som i flertalet studier har rapporterats i högre grad hos patienter behandlade med 5-fosfodiesterashämmare jämfört med placebo inkluderar huvudvärk, som dock oftast är övergående, samt flusher och hypotoni.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår sex randomiserade kontrollerade studier [1-6]. Slutsatserna baseras på data från 1 036 personer för arbetsförmåga, 1 016 personer för dödlighet, 769 personer för funktionsklass, 611 personer för lungkärlsresistens och 611 personer för hjärtminutvolym.

Saknas någon information i studierna?

För 5-fosfodiesterashämmare vid PAH saknas information om långtidseffekter och studier av tillräcklig storlek och duration för analys av effekt på överlevnad. Det saknas också jämförande studier mellan de två substanserna sildenafil och tadalafil inom gruppen 5-fosfodiesterashämmare.

Hälsoekonomisk bedömning

Resultatet visade att kostnaden för sildenafil var dominant (genererade lägre kostnader och högre effekt) utifrån ett livstidsperspektiv i jämförelse med endast konventionell standardbehandling vid PAH (viss hälsoekonomisk evidens).

Referenser

 1. Singh, TP, Rohit, M, Grover, A, Malhotra, S, Vijayvergiya, R. A randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover study to evaluate the efficacy of oral sildenafil therapy in severe pulmonary artery hypertension. Am Heart J. 2006; 151(4):851 e1-5.
 2. Simonneau, G, Rubin, LJ, Galie, N, Barst, RJ, Fleming, TR, Frost, AE, et al. Addition of sildenafil to long-term intravenous epoprostenol therapy in patients with pulmonary arterial hypertension: a randomized trial. Annals of internal medicine. 2008; 149(8):521-30.
 3. Sastry, BK, Narasimhan, C, Reddy, NK, Raju, BS. Clinical efficacy of sildenafil in primary pulmonary hypertension: a randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover study. J Am Coll Cardiol. 2004; 43(7):1149-53.
 4. Jing, ZC, Yu, ZX, Shen, JY, Wu, BX, Xu, KF, Zhu, XY, et al. Vardenafil in pulmonary arterial hypertension: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183(12):1723-9.
 5. Galie, N, Ghofrani, HA, Torbicki, A, Barst, RJ, Rubin, LJ, Badesch, D, et al. Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2005; 353(20):2148-57.
 6. Galie, N, Brundage, BH, Ghofrani, HA, Oudiz, RJ, Simonneau, G, Safdar, Z, et al. Tadalafil therapy for pulmonary arterial hypertension. Circulation. 2009; 119(22):2894-903.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69