Mekanisk eller biologisk klaffprotes och tromboembolisk händelse trots adekvat behandling med vitamin K-antagonister

 • Tillstånd: Mekanisk eller biologisk klaffprotes och tromboembolisk händelse trots adekvat behandling med vitamin K-antagonister
 • Åtgärd: Lågdos acetylsalicylsyra alternativt dipyramidol som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt och underbehandling råder.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonister ges standardmässigt till patienter med mekaniska klaffproteser. Trots ett flertal studier som redovisat sänkt förekomst av tromboemboliska händelser med samtidig tilläggsbehandling med acetylsalicylsyra (ASA) eller dipyramidol har denna strategi inte fått genomslag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid mekanisk eller biologisk klaffprotes och tromboembolisk händelse trots adekvat behandling med vitamin K-antagonister ger tillägg av ASA alternativt dipyramidol

 • en mortalitetsminskning med 23 händelser per 1 000 patientår jämfört med enbart warfarinbehandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning med 37 tromboemboliska händelser per 1 000 patientår jämfört med enbart warfarinbehandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • en ökning med 19 större blödningar per 1 000 patientår jämfört med enbart warfarinbehandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Effekterna bedöms som kliniskt relevanta och varaktiga.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden ger ökad blödningsrisk, se ovan.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt (Cochrane) i form av en metaanalys inkluderande 13 randomiserade studier. Slutsatserna baseras på 4 122 patienter för död och tromboemboliska händelser och 3 856 patienter för större blödningar [1].

I studierna förekom patienter med både mekaniska och biologiska klaffproteser i olika positioner. I några studier genomfördes samtidig kranskärlskirurgi. Man fann inga tecken till olika resultat i tidiga studier från 70-talet jämfört med senare studier från 2000-talet. Effekten av ASA är likvärdig med den av dipyramidol. Redovisningen av randomiseringsproceduren är skiftande och enbart tre studier var dubbelblinda (det vill säga att varken patienten eller behandlande personal kände till om patienten fick aktiv behandling eller placebo). Endast tre av studierna hade oberoende bedömning av händelserna.

Saknas någon information i studierna?

Studier av effekten på livskvalitet saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Massel, DR, Little, SH. Antiplatelet and anticoagulation for patients with prosthetic heart valves. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 7:CD003464.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – klaffsjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69