Medfödda hjärtfel

 • Tillstånd: Medfödda hjärtfel
 • Åtgärd: Fysisk träning inom hjärtrehabilitering
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad och åtgärden har effekt på arbetskapacitet. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bedöma effekten av fysisk träning på livskvalitet och mortalitet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Medfödda hjärtfel tillhör de vanligaste missbildningarna med en incidens på knappt 1 procent hos levande födda barn. Tillståndet innefattar både enklare hjärtfel som ventrikelseptumdefekt (VSD), atriumseptumdefekt (ASD) och obstruktioner i utflödet i höger ventrikel (pulmonalisstenoser) samt mer komplexa hjärtfel som Fallot och Fontan. Ett medfött hjärtfel innebär ofta en nedsatt fysisk prestationsförmåga och kan innebära en påverkan på livskvaliteten. Fysisk träning innebär regelbunden individanpassad fysisk träning utprovad av fysioterapeut i syfte att öka fysisk prestationsförmåga speciellt avseende maximal syreupptagning, arbetskapacitet, muskelfunktion, livskvalitet samt att på sikt förhindra uppkomst av livsstilsrelaterade förvärvade sjukdomar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid medfödda hjärtfel har fysisk träning inom hjärtrehabilitering

 • en förbättring av arbetskapacitet med 1,7 till 2,6 ml x kg-1 x min-1 i form av VO2peak jämfört med kontrollgrupp som inte erhöll fysisk träning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av arbetskapacitet med 6,1 watt jämfört med kontrollgrupp som inte erhöll fysisk träning (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av arbetskapacitet med 43 procent i form av muskelstyrka jämfört med kontrollgrupp som inte erhöll fysisk träning (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av fysisk träning inom hjärtrehabilitering på livskvalitet vid medfödda hjärtfel.

Effekten av fysisk träning vid medfödda hjärtfel avseende arbetskapacitet i form av VO2peak, antalet uppnådda watt och muskelstyrka är av klinisk betydelse och i samma relativa storleksordning som vid fysisk träning av friska personer. Denna effekt har betydelse för patientens fysiska funktion och är värdefull för att förhindra uppkomsten av förvärvade livsstilsrelaterade sjukdomar. Effekten av fysisk träning kvarstår så länge fysisk träning bedrivs regelbundet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det ingår en systematisk översikt [1] som inkluderar 29 artiklar, varav 3 är randomiserade kontrollerade studier, 25 är kohortstudier, 1 är en case-report-studie. Utöver det ingår en randomiserad kontrollerad studie i granskningen [2, 3]. Slutsatserna baseras på 143 personer för livskvalitet, 270 personer för arbetskapacitet – VO2peak, 93 personer för arbetskapacitet – watt och 29 personer för arbetskapacitet – muskelstyrka.

Träningsprogrammens längd varade från 6 till 52 veckor, merparten varade i 12 veckor. Träningsfrekvensen varierade från 1 dag/vecka upp till 7 dagar/vecka, medeltalet var 3 gånger/vecka. Träningen bestod av konditionsträning eller muskelfunktionsträning alternativt en kombination av båda. Kontrollgruppen erhöll i de flesta artiklar ingen fysisk träning.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas om effekten av fysisk träning inom hjärtrehabilitering på mortalitet vid medfödda hjärtfel.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Duppen, N, Takken, T, Hopman, MT, ten Harkel, AD, Dulfer, K, Utens, EM, et al. Systematic review of the effects of physical exercise training programmes in children and young adults with congenital heart disease. Int J Cardiol. 2013; 168(3):1779-87.
 2. Dulfer, K, Duppen, N, Kuipers, IM, Schokking, M, van Domburg, RT, Verhulst, FC, et al. Aerobic exercise influences quality of life of children and youngsters with congenital heart disease: a randomized controlled trial. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine. 2014; 55(1):65-72.
 3. Duppen, N, Kapusta, L, de Rijke, YB, Snoeren, M, Kuipers, IM, Koopman, LP, et al. The effect of exercise training on cardiac remodelling in children and young adults with corrected tetralogy of Fallot or Fontan circulation: a randomized controlled trial. Int J Cardiol. 2015; 179:97-104.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69