Kranskärlssjukdom behandlad med statiner

 • Tillstånd: Kranskärlssjukdom behandlad med statiner
 • Åtgärd: Ezetimib som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Starkt vetenskapligt underlag föreligger för att åtgärden jämfört med enbart simvastatinbehandling inte har effekt på mortalitet, men minskar risken för hjärtinfarkt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kranskärlssjukdom medför förhöjd risk för framtida sjuklighet och död. Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol är en av de mest väletablerade riskfaktorerna för utveckling av kranskärlssjukdom och död. Ezetimib sänker LDL-kolesterolnivåerna i blodet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

För patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med simvastatin ger ezetimib som tillägg

 • ingen effekt på mortalitet jämfört med simvastatin i monoterapi (starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för fatal och icke-fatal hjärtinfarkt jämfört med simvastatin i monoterapi (starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för icke-fatal hjärtinfarkt jämfört med simvastatin i monoterapi (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på all typ av revaskularisering 30 dagar efter randomisering (starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för akut revaskularisering 30 dagar efter randomisering jämfört med simvastatin i monoterapi (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Statinbehandling i kombination med ezetimib kan medföra biverkningar. De vanligaste är gastrointestinala och muskulära biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en större randomiserad kontrollerad studie med patienter som inom de tio dagarna innan randomisering drabbats av ett akut koronärt syndrom [1]. Patienterna randomiserades till simvastatin i monoterapi eller kombinationen simvastatin och ezetimib. Patienterna följdes därefter i sju år med avseende på allvarliga hjärtkärlhändelser.

Saknas någon information i studierna?

Nej, studien är välgjord och kan appliceras på svenska förhållanden.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Cannon, CP, Blazing, MA, Giugliano, RP, McCagg, A, White, JA, Theroux, P, et al. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2015; 372(25):2387-97.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69