Inte symtomgivande AV-block II typ II hos medelålders och äldre personer

 • Tillstånd: Inte symtomgivande AV-block II typ II hos medelålders och äldre personer
 • Åtgärd: Pacemaker
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Det finns omfattande klinisk erfarenhet av åtgärden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid AV-block II typ II överleds inte alla förmakssignaler till kamrarna, blockeringen uppstår vanligen nedanför AV-noden och är ofta associerat med breda QRS-komplex. Vid samtidigt förmaksflimmer bör man misstänka ett mer avancerat AV-block vid förlängda pauser > 5 sekunder. Patienter med AV-block II typ II kan vara asymtomatiska men symtom från bradykardier är ofta förekommande. Prognosen är försämrad eftersom progress till AV-block III är vanligt och kan komma plötsligt. AV-block II typ II med breda QRS-komplex är ofta associerat till diffus sjukdom i retledningssystemet. Med pacemakerbehandling kan man säkerställa att impulserna fortleds från förmaken till kammaren och därmed undvika potentiella symtom och effekter från bristande impulsöverledning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av pacemaker vid inte symtomgivande AV-block II typ II hos medelålders och äldre personer.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller komplikationer av pacemakerbehandling.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en prospektiv observationsstudie från 1985 [1]. Totalt 214 patienter med AV-block II delades in i tre grupper: grupp I, typ I blockering, 77 patienter; grupp 2, typ II blockering, 86 patienter; samt grupp 3, 2:1-eller 3:1-blockering med 51 patienter. Medelåldern var 72 år och något lägre i grupp 1 med 69 år jämfört med 74 och 75 år respektive i grupp 2 och 3. Patienterna pacemakerbehandlades i motsvarande 43, 57 och 41 procent i de tre olika grupperna. Femårsöverlevnaden för pacemakerbehandlade patienter var 78 procent jämfört med 41 procent för icke-pacemakerbehandlade (p < 0,0001). I samtliga grupper hade pacemakerbehandling en positiv effekt på överlevnaden.

Studiekvaliten i den granskade studien är bristande, data oprecisa och överförbarheten till svenska förhållanden tveksam, vilket leder till att det vetenskapliga underlaget bedöms som otillräckligt.

Saknas någon information i studierna?

Beskrivning av patienternas symtom är begränsad och det saknas information om effekten av behandlingens påverkan på symtom eller livskvalitet. Komplikationsrisker med pacemakerbehandling redovisas ej. Dödsorsaken saknas hos patienter som avlidit under studien.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Shaw, DB, Kekwick, CA, Veale, D, Gowers, J, Whistance, T. Survival in second degree atrioventricular block. British heart journal. 1985; 53(6):587-93.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69