Inte symtomgivande AV-block II typ I hos medelålders och äldre personer

 • Tillstånd: Inte symtomgivande AV-block II typ I hos medelålders och äldre personer
 • Åtgärd: Pacemaker
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad. Det finns omfattande klinisk erfarenhet av åtgärden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid AV-block II överleds inte alla förmakssignaler till kamrarna. AV-block II typ I bedöms ofta som en ofarlig hjärtrytmrubbning framför allt hos yngre och friska patienter. AV-block II hos äldre patienter är oavsett typ ofta förenat med samtidig hjärtsjukdom och långtidsprognosen hos äldre patienter med överledningsrubbningar har varit ofullständigt studerat och därmed svårbedömd. AV-block II typ I är intermittent, uppstår ofta i AV-noden och kan eventuellt övergå till mer höggradig AV-blockering, framför allt vid breda QRS-komplex. Med pacemakerbehandling kan man säkerställa att impulserna fortleds från förmaken till kammaren och därmed undvika potentiella symtom och effekter från bristande impulsöverledning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av pacemaker vid inte symtomgivande AV-block II typ I hos medelålders och äldre personer.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller komplikationer av pacemakerbehandling.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår totalt tre studier. I en retrospektiv kohortstudie från Coumbe och medarbetare[1] inkluderades 299 konsekutiva patienter med AV-block II typ 1 som var > 45 år. Totalt 141 patienter fick under 3,3 års (från 3 dagar till 19 år) uppföljningstid (median) behandling med pacemaker (n = 124) alternativt implanterbar defibrillator (ICD) (n = 17). En köns- och åldersmatchad kontrollgrupp med 299 patienter utsågs. Primärt utfallsmått var mortalitet. Medelåldern var 75 ± 9 år (45–94) vid inklusion. Mortaliteten var högre för patienter med AV-block. Av dessa dog 190 patienter, 64 procent, jämfört med 135 patienter, 45 procent, av de som hade normalt EKG (p < 0,0001). Patienterna som erhöll pacemaker eller ICD hade i högre utsträckning ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Trots större komorbiditet hade devicebehandlade patienter med multivariabel Cox regressionsanalys 46 procents minskad mortalitet (Hazardratio 0,54, 95-procentigt konfidensintervall 0,35–0,82, p = 0,004) jämfört med icke-devicebehandlade patienter med AV-block II typ I.

I en prospektiv studie [2] med 147 personer ≥ 20 år med AV-block II typ I, implanterades pacemaker hos 90 patienter på grund av symtom hos 74 och som profylax hos 16 patienter. Uppföljningstiden var fem år. Primärt utfallsmått var död. Ingen patient yngre än 45 år avled under studietiden. Femårsöverlevnaden hos icke-pacemakerbehandlade patienter var sämre jämfört med förväntad överlevnad i normalpopulationen, 53,5 procent (standard deviation (SD) 6,7) jämfört med 68,6 procent, p < 0,001. Patienter med AV-block II typ I som pacemakerbehandlats hade bättre överlevnad jämfört med icke-pacemakerbehandlade, 76,3 procent (SD 4,5) jämfört med 53,5 procent (SD 6,7) p = 0,0014.

I en tidigare prospektiv observationsstudie [3] med 214 patienter med AV-block II utgjordes patienterna av tre grupper, grupp I, typ I blockering, 77 patienter, grupp 2, typ II blockering, 86 patienter samt grupp 3, 2:1- eller 3:1-blockering, 51 patienter. Medelåldern var 72 år och något lägre i grupp 1 med 69 år jämfört med 74 och 75 år respektive i grupp 2 och 3. Patienter pacemakerbehandlades i motsvarande 43, 57 och 41 procent i de tre olika grupperna. Femårsöverlevnaden för pacemakerbehandlade patienter var 78 procent jämfört med 41 procent för icke-pacemakerbehandlade (p < 0,0001). I samtliga grupper hade pacemakerbehandling en positiv effekt på överlevnaden.

Studiekvaliten i de granskade studierna är bristande, data är oprecisa och överförbarheten till svenska förhållanden tveksam vilket sammantaget leder till att det vetenskapliga underlaget bedöms som otillräckligt.

Saknas någon information i studierna?

Beskrivningen av patienternas symtom är begränsad i studierna och det saknas information om effekten av behandlingens påverkan på symtom eller livskvalitet. Komplikationsrisker med pacemakerbehandling redovisas ej. Första studien är genomförd nästan uteslutande på män. Dödsorsaken saknas eller är otillräckligt beskrivet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Coumbe, AG, Naksuk, N, Newell, MC, Somasundaram, PE, Benditt, DG, Adabag, S. Long-term follow-up of older patients with Mobitz type I second degree atrioventricular block. Heart. 2013; 99(5):334-8.
 2. Shaw, DB, Gowers, JI, Kekwick, CA, New, KH, Whistance, AW. Is Mobitz type I atrioventricular block benign in adults? Heart. 2004; 90(2):169-74.
 3. Shaw, DB, Kekwick, CA, Veale, D, Gowers, J, Whistance, T. Survival in second degree atrioventricular block. British heart journal. 1985; 53(6):587-93.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69