Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer

 • Tillstånd: Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer
 • Åtgärd: Nya orala antikoagulantia (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare)
 • Central rekommendation: Ja

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer bör alla få antikoagulation. Effekten är likvärdig med den av vitamin K-antagonister på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Förmaksflimmer innebär snabb, oregelbunden aktivering av hjärtats förmak under mer än 30 sekunder som leder till oregelbunden hjärtrytm. Paroxysmalt förmaksflimmer definieras som återkommande (mer än en) episoder som går över spontant inom en vecka och oftast inom 24 timmar. Persisterande förmaksflimmer innebär att flimret inte går över spontant inom en vecka utan slår om till sinusrytm först efter elektrisk eller farmakologisk konvertering. Kroniskt eller permanent förmaksflimmer innebär att flimret är bestående.

För patienter där warfarinbehandling påbörjas inför elektiv elkonvertering har mediantid från start av warfarinbehandling till dess att elektiv elkonvertering genomförs rapporterats till 12 veckor [1] vilket är avsevärt längre än de 3–4 veckor i terapeutiskt intervall (International normalized ratio (INR) 2–3) som eftersträvas [2].

Den aktuella åtgärden är profylaktisk behandling med nya orala antikoagulantia (NOAK, det vill säga dabigatran, rivaroxaban och apixaban) jämfört med vitamin K-antagonister för att skydda mot stroke eller systemisk embolism. Risken att drabbas av stroke eller systemisk embolism är som störst under första veckan efter genomförd elkonvertering [3].

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer ger NOAK (direkta trombinhämmare och faktor Xa-hämmare)

 • en likvärdig risk för stroke eller systemisk embolism jämfört med warfarin (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en likvärdig risk för allvarlig blödning jämfört med warfarin (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av NOAK på död inför elkonvertering av persisterande förmaksflimmer.

Vilka studier ingår i granskningen?

Tre post-hoc analyser av patienter som konverterades [4-6] ingår i granskningen. Dessa patienter ingick i RE-LY-studien (Randomised Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy) [7, 8], i ROCKET AF-studien (Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation) [9] respektive i ARISTOTLE-studien (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) [10]. Dessutom beskrivs separat den fallkontrollstudie från år 1969 som ligger till grund för dagens praxis [3]. Dessa patienter som elkonverterades, behandlades antingen med antikoagulantia (AK) eller hade inte någon sådan behandling [3].

I en post-hoc analys [6] studerades patienter som ingick i RE-LY-studien och som elkonverterades. Elkonvertering på randomiserade patienter i RE-LY-studien var tillåtet till skillnad från planerad förmaksflimmerkirurgi. Totalt utfördes 1 983 elkonverteringar på 1 270 patienter som var jämnt fördelade mellan behandlingsgrupperna dabigatran 110 mg x 2, 150 mg x 2 och warfarin. Transesofagal ekokardiografi utfördes inom dessa behandlings-grupper på 25,5 procent, 24,1 procent och 13,3 procent av elkonverterings-patienterna varvid man fann tecken på tromber i vänster förmak hos 1,8 procent, 1,2 procent och 1,1 procent av dessa.

Stroke och systemisk embolism inom 30 dagar efter utförd elkonvertering sågs hos fyra patienter (0,60 procent) behandlade med warfarin jämfört med fem patienter (0,77 procent) i 110 mg dabigatran x 2-gruppen (relativ risk 1,28, 95-procentigt konfidensintervall 0,35–4,76, p = 0,71) och två patienter (0,40 procent) i 150 mg dabigatran x 2-gruppen (relativ risk 0,49, 95-procentigt konfidensintervall 0,09–2,69, p = 0,40). Allvarlig blödning sågs hos 0,6 procent av warfarinbehandlade, hos 1,7 procent av dabigatran 110 mg x 2-behandlade (p = 0,06) och hos 0,6 procent avdabigatran 150 mg x 2-behandlade (p = 0,99).

I en post-hoc analys studerades patienter som ingick i ROCKET AF-studien [5] och som under pågående studie konverterades med el eller farmakologisk behandling, eller behandlades med förmaksablation. Planerad elkonvertering utgjorde kontraindikation i ROCKET AF-studien. 181 elkonverteringar utfördes på 143 personer, 194 farmakologiska konverteringar utfördes på 142 personer och 85 förmaksablationer på 79 personer [5].

Död (av alla orsaker) inom 30 dagar efter utförd konvertering (elkonvertering, farmakologisk konvertering eller förmaksablation) sågs hos tre patienter (1,88 procent) i rivaroxabangruppen jämfört med sex patienter (3,73 procent) i warfaringruppen.

Stroke och systemisk embolism sågs hos tre patienter (1,88 procent) i rivaroxabangruppen jämfört med tre patienter (1,86 procent) i warfaringruppen. Allvarlig blödning samt kliniskt relevant blödning sågs hos 30 patienter (18,75 procent) i rivaroxabangruppen jämfört med 21 patienter (13,04 procent) i warfaringruppen.

Data mellan grupperna uppges vara utan skillnader; inga statistiska skillnader eller spridningsmått finns dock angivna.

I en post-hoc analys studerades patienter som ingick i ARISTOTLE [4] och som under pågående studie elkonverterades. Planerad elkonvertering utgjorde kontraindikation i ARISTOTLE-studien, 743 elkonverteringar utfördes på 540 personer.

Död (av alla orsaker) inom 30 dagar efter utförd elkonvertering sågs i hos två patienter (0,6 procent) i apixabangruppen jämfört med två patienter (0,5 procent) i warfaringruppen.

Inga fall med stroke och systemisk embolism sågs hos någon av de elkonverterade vare sig i apixaban- eller i warfaringruppen.

Allvarlig blödning sågs hos en patient (0,3 procent) i apixabangruppen jämfört med en patient (0,2 procent) i warfaringruppen. Data mellan grupperna uppges vara utan skillnader; inga statistiska skillnader eller spridningsmått finns dock angivna.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2015-02-23 och 2015-02-25. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

För samtliga aktuella NOAK saknas jämförande data mot vitamin K-antagonister hos AK-naiva personer med persisterande förmaksflimmer där elkonvertering planeras efter insatt antikoagulationsbehandling. Fas IV-studier av rivaroxaban respektive apixaban hos tidigare AK-naiva patienter med persisterande förmaksflimmer och planerad elkonvertering pågår.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Ryman, J, Frick, M, Frykman, V, Rosenqvist, M. Duration of warfarin sodium therapy prior to electrical cardioversion of atrial fibrillation. J Intern Med. 2003; 253(1):76-80.
 2. Singer, DE, Albers, GW, Dalen, JE, Fang, MC, Go, AS, Halperin, JL, et al. Antithrombotic therapy in atrial fibrillation: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 2008; 133(6 Suppl):546S-92S.
 3. Bjerkelund, CJ, Orning, OM. The efficacy of anticoagulant therapy in preventing embolism related to D.C. electrical conversion of atrial fibrillation. Am J Cardiol. 1969; 23(2):208-16.
 4. Flaker, G, Lopes, RD, Al-Khatib, SM, Hermosillo, AG, Hohnloser, SH, Tinga, B, et al. Efficacy and safety of apixaban in patients after cardioversion for atrial fibrillation: insights from the ARISTOTLE Trial (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation). J Am Coll Cardiol. 2014; 63(11):1082-7.
 5. Piccini, JP, Stevens, SR, Lokhnygina, Y, Patel, MR, Halperin, JL, Singer, DE, et al. Outcomes after cardioversion and atrial fibrillation ablation in patients treated with rivaroxaban and warfarin in the ROCKET AF trial. J Am Coll Cardiol. 2013; 61(19):1998-2006.
 6. Nagarakanti, R, Ezekowitz, MD, Oldgren, J, Yang, S, Chernick, M, Aikens, TH, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation: an analysis of patients undergoing cardioversion. Circulation. 2011; 123(2):131-6.
 7. Connolly, SJ, Ezekowitz, MD, Yusuf, S, Reilly, PA, Wallentin, L. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010; 363(19):1875-6.
 8. Connolly, SJ, Ezekowitz, MD, Yusuf, S, Eikelboom, J, Oldgren, J, Parekh, A, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009; 361(12):1139-51.
 9. Rivaroxaban-once daily, oral, direct factor Xa inhibition compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation: rationale and design of the ROCKET AF study. Am Heart J. 2010; 159(3):340-7 e1.
 10. Granger, CB, Alexander, JH, McMurray, JJ, Lopes, RD, Hylek, EM, Hanna, M, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(11):981-92.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69